Novosti

Opatija, 6. i 7. 10. 2016.

 

Inženjerski biro d.d.

u suradnji s
Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i
Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske

organizira savjetovanje
 

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVA

četvrtak i petak, 6. i 7. listopada 2016..
s početkom rada u 10,00 sati

GRAND HOTEL ADRIATIC
Opatija
 

P R O G R A M

ČETVRTAK, ​6. listopada 2016. - PRVI DAN
10,00 - 12,00
UVODNO IZLAGANJE
Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

PRIMJENA EUROPSKOG PRAVA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA U PRAKSI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Ljiljana Karlovčan-Đurović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

PRAVO NA KAMATE U POREZNOM POSTUPKU
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predstojnica Katedre za financijsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU
Vedran Juričić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci
12,00 - 12,30
STANKA
12,30 - 14,00
KONCESIJE U PRAVU EUROPSKE UNIJE
prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravo pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

IZRAVAN UČINAK NOVIH DIREKTIVA U PODRUČJU JAVNE NABAVE, S OSVRTOM NA RELEVANTNE PRESUDE EUROPSKOG SUDA
Ivan Palčić, dipl. iur., Uprava za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva

POSTUPANJE NARUČITELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU DO DONOŠENJA NOVOGA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI TE PREGLED RELEVANTNE PRAKSE DKOM-A
Ante Loboja, dipl. iur., Uprava za sustav javne nabave, Minsitarstvo gospodarstva
14,00 - 15,00
RASPRAVA - PITANJA I ODGOVORI

PETAK, 7. listopada 2016. - DRUGI DAN
10,00 - 12,00
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - PRORAČUN I STRATEŠKO PLANIRANJE
Nevenka Brkić, dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo financija

NAČELO NE BIS IN IDEM U DISCIPLINSKOM POSTUPKU
dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci

RADNI ODNOS I DRŽAVNA SLUŽBA - SLIČNOSTI I RAZLIKE
Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci

ZNAČAJ KLASIFIKACIJE RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Sandra Pipunić, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav, Ministarstvo uprave
12,00 - 12,30
STANKA
12,30 - 14,00
O K R U G L I   S T O L
Službeničko zakonodavstvo u upravnoj i sudskoj praksi
moderator: dr. sc. Alen Rajko
14,00
ZAVRŠNE RIJEČI I ZATVARANJE SAVJETOVANJA
Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije