O Vrhovnom sudu

Unutarnji ustroj

Unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrđeno je Zakonom o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05) i Poslovnikom o radu Vrhovnog suda br. Su-235-IV/1999 od 20. travnja 1999. kojeg je donio predsjednik suda uz prethodno pribavljeno mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda.

      

Uloga predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske:  

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske prema članku 30. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05) predstavlja Vrhovni sud Republike Hrvatske, obavlja poslove sudske uprave i druge poslove određene zakonom,  Sudskim poslovnikom ("Narodne novine", br. 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04 i 9/06) i Poslovnikom o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao što su: upravljanje Vrhovnim sudom, ustrojavanje unutarnjeg poslovanja, usklađivanje rada sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica, stručni poslovi iz radnih odnosa sudskih službenika i namještenika, poslovi u svezi s predstavkama stranaka na rad suda,  poslovi u svezi imenovanja i razrješenja sudaca, stručnog usavršavanja sudaca, sudskih savjetnika, službenika i namještenika, poslovi vođenja statistike, upravljanje financijsko-materijalnim poslovanjem suda, upravljanje sudskom zgradom, nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem poslova, suradnja s vrhovnim sudovima drugih država i drugim međudržavnim institucijama za zaštitu prava, davanje obavijesti o radu suda.


Ured predsjednika

Ured predsjednika predstavlja predstojnik ureda.

U uredu se obavljaju protokolarni poslovi koji se odnose na službene posjete predsjedniku i sucima Vrhovnog suda kao i posjete predsjednika i sudaca Vrhovnog suda, poslovi javnog priopćavanja, poslovi prijevoda.

Ured organizira obveze predsjednika suda i vodi evidencije i izvješća o poslovima predsjednika.

U uredu se vode upisnici i pomoćne knjige svih predmeta sudske uprave.


Tajništvo

Na čelu tajništva je tajnik Vrhovnog suda.

Tajništvo pomaže predsjedniku obavljanje poslova sudske uprave: izrađuje normativne akte suda, daje mišljenje i primjedbe na propise o kojima raspravlja Vrhovni sud, rješava predstavke i pritužbe građana i poslove zaštite ljudskih prava, poslove iz radnih odnosa sudaca i službenika i namještenika suda, priprema nacrte odluka za opću sjednicu iz nadležnosti sudske uprave, priprema nacrte odluka iz nadležnosti predsjednika suda, vodi statistiku sudova.

Tajništvo nadzire i usklađuje rad ustrojstvenih jedinica u kojima se obavljaju uredski poslovi: prijem spisa, osnivanje, prijepis i otprema spisa, pohranjivanje u priručnoj i općoj pismohrani; materijalno- financijski poslovi, poslovi informatizacije Vrhovnog suda, poslovi sudske knjižnice i pomoćno-tehnički poslovi.

Tajniku u radu pomaže viši stručni tajnik koji i upravlja Odsjekom sudskih pisarnica.

Za obavljanje uredskih poslova unutar Tajništva ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek sudskih pisarnica
2. Pododsjek financijsko-materijalnih poslova, općih i pomoćno-tehničkih poslova
3. Odjel za informatiku
4. Knjižnica
5. Opća pismohrana


1. Odsjek sudskih pisarnica:

A. Građanska pisarnica
B. Kaznena pisarnica
C. Pisarnica za prijepis
D. Pisarnica za prijem i otpremu

Odsjek sudskih pisarnica obavlja uredske poslove u sudu: prijem spisa, osnivanje i sređivanje spisa, vođenje upisnika i pomoćnih knjiga, predaju spisa na rješavanje, kalendiranje, statistiku, prijepis, otpremanje i dostava spisa, priručno čuvanje spisa i obavještavanje stranaka o stanju predmeta. 

Radom Odsjeka sudskih pisarnica upravlja upravitelj sudskih pisarnica – viši stručni tajnik u Uredu predsjednika Vrhovnog suda.

 

2. Pododsjek financijsko-materijalnih poslova, općih i pomoćno-tehničkih poslova:

A. Odjeljak financijsko-materijalnih poslova
B. Odjeljak pomoćno-tehničkh poslova

Pododsjekom financijsko-materijalnih poslova, općih i pomoćno – tehničkih poslova upravlja voditelj pododsjeka.

Pododsjek ima dva odjeljka u okviru kojih se obavljaju poslovi iz nadležnosti pododsjeka.

U odjeljku financijsko-materijalnih poslova obavljaju se poslovi: planiranje i obračun troškova Vrhovnog suda, sastavljanje financijskih planova i izvješća, kontiranje i knjiženje, obračun plaća i materijalnih naknada, nabava roba i usluga.   

U odjeljku pomoćno-tehničkih poslova obavljaju se poslovi: prijevoz dužnosnika i službenika Vrhovnog suda, dostava i prijevoz sudskih pošiljki, servisne usluge za održavanje sudske zgrade, zaštita na radu i zaštita od požara, poslovi telefoniranja, kontrola ulaska stranaka i posjetitelja, poslovi čišćenja i održavanja zgrade i poslovi pripreme napitaka i hrane u restoranu suda.

Radom odjeljka upravlja voditelj odjeljka.

3. Odjel za informatiku

Odjel za informatiku izrađuje program i vodi projekte razvitka informacijskog sustava Vrhovnog suda kao što su računalno-komunikacijska mreža-LAN, Intranet i web stranice suda, obrada i razmjena elektroničkih dokumenata, elektroničko izdavaštvo, korisnička programska rješenja, baze podataka, informatičko obrazovanje djelatnika suda, pomaže razvitak informacijskih sustava u ostalim tijelima sudbene vlasti.

Radom odsjeka upravlja načelnik odjela.

4. Knjižnica

Knjižnica Vrhovnog suda kao specijalna vrste knjižnice, zatvorenog tipa, obavlja slijedeće poslove: čuva knjižničnu građu, nabavlja, klasificira, obavlja katalogizaciju i stručnu obradu knjižnog fonda; posuđuje knjižničnu građu; vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju.

Radom knjižnice upravlja voditelj.

5. Opća pismohrana

U općoj pismohrani Vrhovnog suda čuvaju se sudski spisi, isprave, uredske i poslovne knjige kao javno arhivsko i registraturno gradivo, vodi evidencija pohranjenog gradiva, odabiranje i izlučivanje, predaja državnom arhivu, izdavanje arhivskog gradiva na uvid, odabir sudskih presuda za zbirku sudskih odluka.

 

/Posljednja izmjena: 21.09.2006./

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije