O Vrhovnom sudu

Unutarnji ustroj

Unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrđeno je Zakonom o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05) i Poslovnikom o radu Vrhovnog suda br. Su-235-IV/1999 od 20. travnja 1999. kojeg je donio predsjednik suda uz prethodno pribavljeno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda.

      

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske prema članku 30. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05) predstavlja Vrhovni sud Republike Hrvatske, obavlja poslove sudske uprave i druge poslove određene zakonom,  Sudskim poslovnikom ("Narodne novine", br. 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04 i 9/06) i Poslovnikom o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao što su: upravljanje Vrhovnim sudom, ustrojavanje unutarnjeg poslovanja, usklađivanje rada sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica, stručni poslovi iz radnih odnosa sudskih službenika i namještenika, poslovi u svezi s predstavkama stranaka na rad suda,  poslovi u svezi s imenovanjem i razrješenjem sudaca, stručnim usavršavanjem sudaca, sudskih savjetnika, službenika i namještenika, poslovi vođenja statistike, upravljanje financijsko-materijalnim poslovanjem suda, upravljanje sudskom zgradom, nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem poslova, suradnja s vrhovnim sudovima drugih država, međudržavnim institucijama za zaštitu prava, davanje obavijesti o radu suda.


Ured predsjednika

Ured predsjednika predstavlja predstojnik ureda.

U uredu se obavljaju protokolarni poslovi koji se odnose na službene posjete predsjedniku i sucima Vrhovnog suda kao i posjete predsjednika i sudaca Vrhovnog suda, poslovi javnog priopćavanja, poslovi prijevoda.

Ured organizira obveze predsjednika suda i vodi evidencije i izvješća o poslovima predsjednika.

U uredu se vode upisnici i pomoćne knjige svih predmeta sudske uprave.


Tajništvo

Na čelu tajništva je tajnik Vrhovnog suda.

Tajništvo pomaže predsjedniku u obavljanju poslova sudske uprave: izrađuje normativne akte suda, daje mišljenje i primjedbe na propise o kojima raspravlja Vrhovni sud, rješava predstavke i pritužbe građana i poslove zaštite ljudskih prava, poslove iz radnih odnosa sudaca i službenika i namještenika suda, priprema nacrte odluka za Opću sjednicu iz nadležnosti sudske uprave, priprema nacrte odluka iz nadležnosti predsjednika suda, vodi statistiku sudova.

Tajništvo nadzire i usklađuje rad ustrojstvenih jedinica u kojima se obavljaju uredski poslovi: prijam spisa, osnivanje, prijepis i otprema spisa, pohranjivanje u priručnoj i općoj pismohrani; materijalno- financijski poslovi, poslovi informatizacije Vrhovnog suda, poslovi sudske knjižnice i pomoćno-tehnički poslovi.

Tajniku u radu pomaže viši stručni tajnik koji i upravlja Odsjekom sudskih pisarnica.

Za obavljanje uredskih poslova unutar Tajništva ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek sudskih pisarnica
2. Pododsjek financijsko-materijalnih poslova, općih i pomoćno-tehničkih poslova
3. Odjel za informatiku
4. Knjižnica
5. Opća pismohrana


1. Odsjek sudskih pisarnica:

A. Građanska pisarnica
B. Kaznena pisarnica
C. Pisarnica za prijepis
D. Pisarnica za prijam i otpremu

Odsjek sudskih pisarnica obavlja uredske poslove u sudu: prijam spisa, osnivanje i sređivanje spisa, vođenje upisnika i pomoćnih knjiga, predaju spisa na rješavanje, kalendiranje, statistiku, prijepis, otpremanje i dostava spisa, priručno čuvanje spisa i obavještavanje stranaka o stanju predmeta. 

Radom Odsjeka sudskih pisarnica upravlja upravitelj sudskih pisarnica – viši stručni tajnik u Uredu predsjednika Vrhovnog suda.

 

2. Pododsjek financijsko-materijalnih poslova, općih i pomoćno-tehničkih poslova:

A. Odjeljak financijsko-materijalnih poslova
B. Odjeljak pomoćno-tehničkh poslova

Pododsjekom financijsko-materijalnih poslova, općih i pomoćno – tehničkih poslova upravlja voditelj pododsjeka.

Pododsjek ima dva odjeljka u okviru kojih se obavljaju poslovi iz nadležnosti pododsjeka.

U odjeljku financijsko-materijalnih poslova obavljaju se poslovi: planiranje i obračun troškova Vrhovnog suda, sastavljanje financijskih planova i izvješća, kontiranje i knjiženje, obračun plaća i materijalnih naknada, nabava roba i usluga.   

U odjeljku pomoćno-tehničkih poslova obavljaju se poslovi: prijevoz dužnosnika i službenika Vrhovnog suda, dostava i prijevoz sudskih pošiljki, servisne usluge za održavanje sudske zgrade, zaštita na radu i zaštita od požara, poslovi telefoniranja, kontrola ulaska stranaka i posjetitelja, poslovi čišćenja i održavanja zgrade i poslovi pripreme napitaka i hrane u restoranu suda.

Radom odjeljka upravlja voditelj odjeljka.

3. Odjel za informatiku

Odjel za informatiku izrađuje program i vodi projekte razvitka informacijskog sustava Vrhovnog suda kao što su računalno-komunikacijska mreža-LAN, Intranet i web stranice suda, obrada i razmjena elektroničkih dokumenata, elektroničko izdavaštvo, korisnička programska rješenja, baze podataka, informatičko obrazovanje djelatnika suda, pomaže razvitak informacijskih sustava u ostalim tijelima sudbene vlasti.

Radom odsjeka upravlja načelnik odjela.

4. Knjižnica

Knjižnica Vrhovnog suda kao specijalna vrste knjižnice zatvorenog tipa, obavlja sljedeće poslove: čuva knjižničnu građu, nabavlja, klasificira, obavlja katalogizaciju i stručnu obradu knjižnog fonda; posuđuje knjižničnu građu; vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju.

Radom knjižnice upravlja voditelj.

5. Opća pismohrana

U općoj pismohrani Vrhovnog suda čuvaju se sudski spisi, isprave, uredske i poslovne knjige kao javno arhivsko i registraturno gradivo, vodi evidencija pohranjenog gradiva, odabiranje i izlučivanje, predaja državnom arhivu, izdavanje arhivskog gradiva na uvid, odabir sudskih presuda za zbirku sudskih odluka.

 

/Posljednja izmjena: 23.5.2018./

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije