Sudbena vlast

Zakonske odredbe

 

Zakonom o sudovima uređeno je ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, poslovi sudske uprave i ovlasti predsjednika suda, poslovi ravnatelja sudske uprave, zaštita prava na suđenje u razumnom roku, nadzor nad obavljanjem poslova sudske uprave i pravosudna inspekcija, prava i dužnosti sudaca, poslovi tajnika suda, ovlasti sudskih savjetnika, osiguranje osoba, imovine i objekata sudova, imenovanje sudaca porotnika, uvjeti i postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača, vještaka i procjenitelja te sredstva za rad sudova.

Sudovi štite Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonima utvrđeni pravni poredak Republike Hrvatske te osiguravaju jedinstvenu primjenu prava, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. Sudovi odlučuju u sporovima o temeljnim pravima i obvezama čovjeka, o pravima i obvezama Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o pravima i obvezama drugih pravnih osoba, izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela i prekršaja utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlučuju o zakonitosti općih i pojedinačnih akata javnopravnih tijela, rješavaju sporove o osobnim odnosima građana, radne, trgovačke, imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju u drugim pravnim stvarima kad je to zakonom određeno. (Čl. 3. Zakona o sudovima).

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju:

 • općinski sudovi
 • trgovački sudovi
 • upravni sudovi
 • prekršajni sudovi
 • županijski sudovi
 • Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 • Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 • Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske (čl. 14. Zakona o sudovima).

Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u okviru svoga djelokruga i nadležnosti:

 • osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni,
 • odlučuje o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom,
 • odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj,
 • rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom,
 • razmatra aktualna pitanja sudske prakse,
 • analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, sudskih savjetnika i sudačkih vježbenika, obavlja druge poslove određene zakonom (čl. 20. Zakona o sudovima)

Zakonom se mogu prema stvarnoj nadležnosti ili za određena pravna područja ustanoviti posebni sudovi.

Zakon o sudovima za mladež, (NN, br. 84/11 i 143/12) kao posebni zakon, sadrži odredbe za mlade počinitelje kaznenih djela (maloljetnike i mlađe punoljetnike), u materijalnom kaznenom pravu, odredbe o sudovima, o kaznenom postupku i o izvršenju sankcija te propise o kaznenopravnoj zaštiti djece.

/Posljednja izmjena: 14.8.2013./

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije