Sudska praksa i propisi

Propisi - međunarodno kazneno pravo

 

MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO
1. Međunarodni kazneni sud

 

 

 

Rimski statut međunarodnog kaznenog suda, usvojen u Rimu 17. srpnja 1998. (Međunarodni ugovori)

NN

 br.

5/01

 

 

 

2. Međunarodni sud za kazneni progon osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991.

 

 

 

Ustavni Zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom

NN

 br.

32/96

 

 

 

Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom

NN

 br.

61/96

- izmjene i dopune NN br. 131/97
- izmjene i dopune NN br. 80/99
- izmjene i dopune NN br. 29/00
- dopuna NN br. 49/00

 

 

 

Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i Međunarodnim kaznenim sudom

NN

 br.

70/01

 

 

 

Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine

NN

 br.

103/96

 

 

 

Odluka o promatraču Republike Hrvatske  pri Međunarodnom kaznenom sudu protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine

NN

 br.

28/95

 

 

 

Sporazum Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda o statusu Ureda za vezu tužiteljstva Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i njegovog osoblja

 

 

 

 

 

 

3. Zakon o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv Međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava

NN

br.

175/03

4. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. (Međunarodni ugovori)

NN

br.

18/97

 

 

 

5. Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957., i dopunski protokoli (Međunarodni ugovori)

NN

br.

14/94

 

 

 

6. Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu

NN

br.

9/02

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije