Novosti

Priopćenja

29.5.2019.

Odbijena žalba osuđenog J. P.

Vrhovni sud Republike Hrvatske presudom Kž-eu 2/2019.-4. od 14. svibnja 2019. odbio je kao neosnovanu žalbu osuđenog J.P. i potvrdio prvostupanjsku presudu.

Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 13. prosinca 2018. Kv-eu-51/2018. utvrđeno je da je osuđenik osuđen na kaznu doživotnog zatvora presudom suda u Münchenu, zbog kaznenog djela ubojstva. To kazneno djelo prema odluci prvostupanjskog suda odgovara kaznenom djelu teškog ubojstva iz članka 111. točaka 1. i 4. Kaznenog zakona. Nadalje, odlučeno je da se presuda njemačkog suda priznaje, usklađena je kazna doživotnog zatvora te je osuđeniku izrečena kazna dugotrajnog zatvora 30 godina u koju se osuđeniku uračunava vrijeme oduzimanja slobode.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da nije potrebno zatražiti tumačenje članka 8. stavaka 2. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP od 29. studenog 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriče kazna zatvora ili koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji. Naime, odredba Okvirne odluke je potpuno jasna. Osim toga, iz odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske proizlazi da je prvostupanjski sud povrijedio zakon u korist osuđenika jer mu nije izrekao maksimalnu kaznu u situaciji kada se preuzima kazna koja po domaćem pravu ne postoji. Međutim, u tom dijelu Vrhovni sud Republike Hrvatske nije mogao intervenirati jer nije bilo žalbe državnog odvjetnika.

Odluku možete pročitati na linku objavljenom uz odluku.

- VSRH Kž-eu-2/2019

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić28.5.2019.

Dvije presude Suda Europske unije od 27. svibnja 2019.

Sud Europske Unije je 27. svibnja 2019. donio dvije presude u kojima je tumačio potpada li državni odvjetnik pod pojam "pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog" iz članka 6. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009.

Presude je moguće pročitati na poveznicama: C- 508/18, C-82/19 (spojeni predmeti) i C-509/18.

-

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić
23.5.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je nakon sjednice vijeća održane 2., 3. i 4. travnja 2019. donio presudu pod poslovnim brojem I Kž-Us 2/2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je nakon sjednice vijeća održane 2., 3. i 4. travnja 2019. donio presudu pod poslovnim brojem I Kž-Us 2/2018. Izreka presude ima pet točaka.

Djelomično je prihvaćena žalba Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te je preinačena prvostupanjska presuda u odluci o kazni pa je optužni I. S. na temelju članka 291. stavka 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora 6 (šest) godina. Vrhovni sud Republike Hrvatske je ocijenio da je kazna koju je izrekao prvostupanjski sud preblaga. Prvostupanjski je sud pravilno pošao od šireg konteksta jer je riječ o osmišljenoj političkoj korupciji u njenom najtežem obliku. Također je pravilno uzeta u obzir izuzetna pogibeljnost postupanja koje se očituje u tome da je optuženik najteži oblik političke korupcije sam osmislio, a u realizaciji kriminalnog plana i njegovu prikrivanju je bio ustrajan. Riječ je o korupciji koja se provodila kao način života u uvjerenju da je obnašanje najodgovornijih funkcija u društvu osnova bogaćenja, a u svemu je bilo dominantno koristoljublje. Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je tim okolnostima dan premali značaj. Ocjena je najvišeg suda u Republici Hrvatskoj da je ovakav oblik koruptivnog postupanja čelnog čovjeka izvršne vlasti, motiviran isključivo lukrativnim pobudama, jedan od najpogibeljnijih oblika kriminalnog postupanja jer se zbog uskih egoističnih interesa grubo obezvređuju temeljne društvene vrijednosti na kojima počivaju demokratski uređene države i to od samog vrha vlasti koji je izabran da te vrijednosti brani i koji mora biti garant poštivanja zakona. Kada predsjednik Vlade koristi državne institucije radi svog beskrupuloznog bogaćenja, pritom smišljeno dajući takvom kriminalnom postupanju privid zakonitosti, na taj način ne samo da nanosi visoku materijalnu štetu društvu, nego i krši princip vladavine prava koji je conditio sine qua non svakog pravno uređenog društva i koji prema članku 3. Ustava Republike Hrvatske čini jednu od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Osim toga, nije pravilno niti cijenjena okolnosti da je optuženik počinjenjem ovog kaznenog djela ostvario za sebe izuzetno visoku protupravnu imovinsku korist i to 17.450.000,00 kuna. Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će kazna zatvora 6 (šest) godina ispuniti svrhu kažnjavanja propisanu zakonom na način da će jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava te će utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja, kao i omogućiti počinitelju ponovno uključivanje u društvo.

Djelomično je prihvaćena žalba optuženog S. F., a u povodu te žalbe po službenoj dužnosti, preinačena je prvostupanjska presuda u odluci o imovinskopravnom zahtjevu pa je na temelju članka 158. stavka 2. ZKP/08. oštećenoj Republici Hrvatskoj djelomično dosuđen imovinskopravni zahtjev 14.919.196,05 kuna. Određeno je da petorica optuženika (tri fizičke i dvije pravne osobe) navedeni iznos solidarno uplate u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 15 (petnaest) dana od pravomoćnosti presude, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana pravomoćnosti presude pa do isplate. Naime, trgovačko društvo I. n. d.o.o. je u u Državni proračun uplatilo 222.810,00 kuna s osnove protupravne imovinske koristi koje je steklo optuženo trgovačko društvo M. F. d.o.o. pa je za taj uplaćeni iznos trebalo umanjiti visinu procijenjene štete u odnosu na sve optuženike kao solidarne dužnike.

U povodu žalbi Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, optuženog I. S., optuženog S. F. i optuženog M. M., a po službenoj dužnosti, preinačenja je prvostupanjska presuda u odluci o oduzimanju imovinske koristi u odnosu na optuženog I. S. na način da se na temelju članka 560. stavaka 1. i 2. ZKP/08. utvrđuje da novčani iznos od 10.000.000,00 kuna (deset milijuna kuna) i 1.000.000,00 EUR-a (jedan milijun eura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate predstavlja imovinsku korist koju je optuženi I. S. ostvario kaznenim djelom iz članka 291. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te da navedeni iznos postaje imovina Republike Hrvatske. Naloženo je optuženom I. S. da Republici Hrvatskoj isplati navedeni novčani iznos od u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti presude pod prijetnjom ovrhe. Prvostupanjski je sud pravilno utvrdio da je optuženi I. S. stekao protupravnu imovinsku korist 17.450,000,00 kuna koju ne smije zadržati, ali se pozvao na odredbe pogrešnog zakona pa je zato prvostupanjska presuda preinačena u ovom dijelu.

U povodu žalbi Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, optuženog I. S., optuženog S. F. i optuženog M. M., a po službenoj dužnosti, preinačena je prvostupanjska presuda u odluci o oduzimanju imovinske koristi u odnosu na optuženo trgovačko društvo M. F. d.o.o. u stečaju i optuženo trgovačko društva C. za r. u s. H. d.o.o. na način da se neće oduzeti imovinska korist pribavljena kaznenim djelom od navedenih trgovačkih društva. Naime, Republici Hrvatskoj je dosuđen imovinskopravni zahtjev koji su navedene pravne osobe dužne solidarno platiti, a koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi oduzetoj od optuženih trgovačkih društava. U toj situaciji se imovinska korist neće oduzeti jer je potpuno obuhvaćena dosuđenim imovinskopravnim zahtjevom.

U ostalom dijelu žalbe Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i optuženog S. F. te žalbe optuženog I. S. i optuženog M. M. u cijelosti odbijaju se kao neosnovane te je u pobijanom, a nepreinačenom dijelu potvrđena prvostupanjska presuda.

- VSRH I Kž-Us-2/2018

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić10.5.2019.

Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Kžm 25/2018

Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj Kžm 25/2018. od 21. ožujka 2019. djelomično prihvatio žalbu optuženog D. K. i njegovih roditelja protiv presude Županijskog suda u Zagrebu te je preinačio prvostupanjsku presudu i optuženika osudio na kaznu dugotrajnog zatvora 25 (dvadeset pet) godina za kazneno djela teškog ubojstva na okrutan način.

Kod izricanja ove kazne Vrhovni je sud Republike Hrvatske vodio računa u svim olakotnim i otegotnim okolnostima te ocijenio da olakotne okolnosti na strani optuženika nisu pravilno utvrđene niti dostatno vrednovane. Osim toga, neosnovano je uzeta u obzir osuda zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće jer je ona postala pravomoćna nakon počinjenja kaznenog djela za koje je sada proglašen krivim. Uz sve olakotne i otegotne okolnosti, odiozan zločin kojim je mlada djevojka izgubila život pateći pri umiranju više nego li druge žrtve u sličnim situacijama, sigurno zaslužuje oštru kaznu. Zato izrečena kazna dugotrajnog zatvora predstavlja primjerenu i nužnu kaznu koja može dostatno utjecati na optuženika, ali i na sve ostale građane da više ne čine kaznena djela te shvate da je njihovo činjenje pogibeljno, a kažnjavanje počinitelja pravedno. Tako odmjerena kazna sadrži odgovarajuću količinu moralne osude za zlo koje je optuženik nanio, ne samo obitelji žrtve, nego i društvu u cjelini.

Protiv ove presude dopuštena je žalba jer je izrečena kazna dugotrajnog zatvora. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske kao trećestupanjski sud.

- VSRH Kžm 25/2018

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić3.5.2019.

Odbijeni zahtjevi okrivljenika za izuzeće u predmetu "Uljanik"

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa svojim rješenjem posl. br. Su-IV-204/2019.-2 od 30. travnja 2019. odbio je zahtjeve I. okrivljenog M.B., II. okrivljenog D.P., III. okrivljenog V.G., IV. okrivljenog G.R., VI. okrivljenog S.K. i VIII. okrivljenog M.P. za izuzeće predsjednika Županijskog suda u Rijeci u predmetu Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Kir-347/2019.

Tekst odluke dostupan je na poveznici...

- VSRH Su-IV-204/2019

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić


Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije