Novosti

Priopćenja

17.9.2019.

Vrhovni sud presudio da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima

Vrhovni sud donio je presudu poslovni broj: Rev 2221/2018-11 kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača – Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.

Ukratko, u presudi je izražen pravni zaključak da su te banke u određeno navedenim razdobljima povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i ništetne ugovorne odredbe - ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula) a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.

Pobijana drugostupanjska presuda je rješenjem djelomično ukinuta (bez vraćanja na ponovni postupak) u dijelu kojim je bankama naloženo da prekinu s opisanim postupanjem jer je o tome već pravomoćno presuđeno.

Fizičke i pravne osobe mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahtjeve tužitelja u ovom postupku, a sudovi u tim, pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja.

Odluci možete pristupiti klikom na link koji je objavljen na našoj mrežnoj stranici.

- VSRH Rev-2221/2018

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić12.9.2019.

Presuda Suda Europske unije

Sud Europske unije donio je 5. rujna 2019. presudu C-377/18, AH i drugi, kojom je tumačio Direktivu (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku u predmetu u kojem se donosi presuda na temelju sporazuma, u kojoj se navode podaci o supočiniteljima, iako oni nisu priznali krivnju te se protiv njih vodi zaseban kazneni postupak.

Sud Europske unije je presudio da članak 4. stavak 1. navedene Direktive treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da se u sporazumu u kojemu okrivljenik priznaje krivnju u zamjenu za smanjenje kazne, a koji treba odobriti nacionalni sud, kao supočinitelji kaznenog djela o kojem je riječ, uz tu osobu izričito navedu i drugi okrivljenici koji nisu priznali krivnju te protiv kojih se vodi zaseban kazneni postupak, ako je, s jedne strane, to navođenje potrebno za kvalifikaciju pravne odgovornosti osobe koja je sklopila taj sporazum i, s druge strane, ako je u samom tom sporazumu jasno navedeno da se protiv tih drugih osoba vode zasebni kazneni postupci i da njihova krivnja nije utvrđena u skladu sa zakonom.

Presudu je moguće pročitati na hrvatskom jeziku na poveznici.

-

Glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko PajalićOvaj projekt podržan je sredstvima Europske unije