Poslovnik o radu

            

      REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

      PREDSJEDNIKOV URED

 

Broj: Su- 235-IV/1999

 

 

      Temeljem članka 32. Zakona o sudovima  (Narodne novine br. 3/94, 100/96 i 131/97) i članka 1. Sudskog poslovnika  (Narodne novine br. 80/97 i 20/98), predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju Opće sjednice Vrhovnog suda od 19. travnja 1999., donosi dana  20. travnja  1999. godine,

 

 

POSLOVNIK O RADU

VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

I. GLAVA

 

UVODNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

 

      Poslovnikom o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Poslovnik Vrhovnog suda) uređuje se unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljenjem tekstu: Vrhovni sud) i poslovanje ustrojstvenih jedinica.

 

Članak 2.

 

      Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao najviši sud u Republici Hrvatskoj, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.

 

      Vrhovni sud Republike Hrvatske je samostalan i neovisan u radu.

 

      Sjedište Vrhovnog suda Republike Hrvatske je u Zagrebu.

 

 

Članak 3.

 

      O pravilnoj primjeni Poslovnika Vrhovnog suda brine predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske .

 

      Obvezatne upute i tumačenje Poslovnika Vrhovnog suda daje predsjednik Vrhovnog suda.

 

II. GLAVA

 

 

OVLASTI I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SUDA, SUDACA I SUDSKIH TAJNIKA

 

 

 

1. Predsjednik suda

 

 

Članak 4.

 

   Predsjednik suda:

- upravlja Vrhovnim sudom,

- predstavlja Vrhovni sud,

-  usklađuje rad sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica u Vrhovnom sudu,

-  saziva i predsjedava Općoj sjednici Vrhovnog suda,

- upravlja sudskom upravom i donosi u obavljanju poslova sudske uprave upravne akte, izdaje naredbe i daje upute,

- potpisuje akte koje donosi,

- nadzire materijalno-financijsko poslovanje Suda,

- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, Zakonom o sudovima, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Sudskim poslovnikom i drugim aktima,

- posredstvom Ministarstva pravosuđa i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske uspostavlja suradnju s vrhovnim sudovima drugih država i sudjeluje u radu međunarodnih skupova u području rada sudova i surađuje s međunarodnim isntitucijama za zaštitu prava i drugo.

 

   U poslovima sudske uprave predsjednik povjerava određene zadatke predsjednicima sudskih odjela i Tajništvu suda.

 

 

 

 

2. Zamjenik predsjednika

 

 

Članak 5.

 

 

      U slučaju spriječenosti ili nenazočnosti predsjednika Vrhovnog suda zamjenjuje zamjenik predsjednika Vrhovnog suda.

 

     

 

3. Kolegij predsjednika Vrhovnog suda

 

 

Članak 6.

 

      Predsjednik suda saziva, u pravilu jednom tjedno, kolegij, kao stručno i savjetodavno tijelo.

 

      Kolegij predsjednika Vrhovnog suda čine: predsjednik Vrhovnog suda, zamjenik predsjednika i predsjednici sudskih odjela.

 

 

 

 

4. Suci Vrhovnog suda

 

 

Članak 7.

 

 

      Suci Vrhovnog suda obnašaju sudačku dužnost sudjelujući u radu sudskog vijeća,  sjednice odjela, Opće sjednice Vrhovnog suda i proširene Opće sjednice Vrhovnog suda.

     

      Prava i dužnosti sudaca Vrhovnog suda  određuju se Zakonom o sudovima i drugim zakonima.

 

 

 

5. Sudski tajnici

 

 

Članak 8.

 

 

      Tajnici Vrhovnog suda Republike Hrvatske su: glavni tajnik Vrhovnog suda, pomoćnik glavnog tajnika i tajnici u odjelu Vrhovnog suda.

     

      Kod utvrđivanja plaće glavni tajnik Vrhovnog suda ima položaj predsjednika odjela  županijskog suda,  pomoćnik glavnog tajnika položaj suca općinskog suda, tajnici u odjelu Vrhovnog suda u zvanju višeg sudskog savjetnika imaju položaj suca županijskog suda, a tajnici u odjelu u zvanju sudskog savjetnika imaju položaj suca trgovačkog suda.

 

      Plaće tajnika Vrhovnog suda utvrđuju se posebnim aktom predsjednika suda.

 

 

 

Članak 9.

 

 

      Glavni tajnik Vrhovnog suda upravlja ustrojstvenim jedinicama u Tajništvu Vrhovnog suda i neposredno usklađuje rad sudske uprave i sudskih odjela.

 

      Tajnici u odjelu Vrhovnog suda pomažu sucima u radu i samostalno pripremaju predmete za rad sjednica vijeća, kao i nacrte sudskih odluka.

     

      Tajnika u  odjelu u zvanju višeg sudskog savjetnika može se rasporediti na rad u Službu evidencije.

     

      Pomoćnik glavnog tajnika Vrhovnog suda pomaže glavnom tajniku u radu.

     

     

     

     

III. GLAVA

 

OPĆA I PROŠIRENA OPĆA SJEDNICA

 

 

 

 

1. Opća sjednica Vrhovnog suda

 

 

 

Članak 10.

 

 

      Opću sjednicu Vrhovnog suda sačinjavaju predsjednik i svi suci Vrhovnog suda.

 

      Na Općoj sjednici Vrhovnog suda suci:

- utvrđuju opća stajališta za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana te jednakosti svih pred zakonom na području Republike Hrvatske,

- daju mišljenja o nacrtu zakona ili drugog propisa kad se njime utvrđuje ovlast suda ili uređuje drugo pitanje važno za rad suda ili obavljanje sudbene vlasti,

- utvrđuju upute sudovima za praćenje sudske prakse,

- utvrđuju prijedlog izvješća koja se upućuju Hrvatskom državnom Saboru,

- utvrđuju prijedlog osoba koje mogu biti kandidati za člana Državnog sudbenog vijeća,

- obavljaju i druge poslove propisane Zakonom o sudovima, procesnim i drugim zakonima i Poslovnikom Suda.

 

   Na Opću sjednicu Vrhovnog suda pozivaju se tajnici u odjelu Vrhovnog suda, bez prava odlučivanja.

 

 

Članak 11.

 

      Opću sjednicu saziva i predsjedava joj predsjednik Vrhovnog suda.

 

      Za pravovaljano odlučivanje na Općoj sjednici potrebna je prisutnost najmanje dvije trećine svih sudaca.

 

      Odluke se donose većinom glasova svih sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

 

      Opće pravno shvaćanje prihvaćeno na Općoj sjednici obvezatno je za sva vijeća Vrhovnog suda i može ga izmijeniti samo Opća sjednica.

 

 

Članak 12.

 

      Opća sjednica Vrhovnog suda donosi odluke javnim glasovanjem.

 

      Opća sjednica može odlučiti da se za utvrđivanje prijedloga osoba koje mogu biti kandidati za člana Državnog sudbenog vijeća, kao i o drugim pitanjima, odlučuje tajnim glasovanjem.

 

      U postupku predlaganja kandidata za člana Državnog sudbenog vijeća predlaže se veći broj osoba od potrebnog broja kandidata. Izabrani su kandidati koji su glasovanjem dobili natpolovičnu većinu glasova svih sudaca Vrhovnog suda. Ukoliko su dva ili više kandidata dobili najmanje isti broj glasova, glasovanje se za ove kandidate ponavlja.

 

 

Članak 13.

 

Na Općoj sjednici vodi se zapisnik koji se unosi u knjigu zapisnika Opće sjednice Vrhovnog suda . Zapisnik Opće sjednice u pravilu vodi glavni tajnik Vrhovnog suda , a potpisuje ga predsjedatelj sjednice i zapisničar.

 

 

 

2. Proširena Opća sjednica Vrhovnog suda

 

 

Članak 14.

 

 

      Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske saziva proširenu Opću sjednicu Vrhovnog suda radi razmatranja aktualnih pitanja iz sudske prakse i drugih pitanja o radu sudova.

 

      Proširena Opća sjednica Vrhovnog suda može donositi stavove i mišljenja, koje utvrđuje natpolovičnom većinom glasova svih sudaca koji čine proširenu Opću sjednicu.

     

      Na proširenu Opću sjednicu pozivaju se tajnici u odjelu, bez prava odlučivanja.

 

IV. GLAVA

 

 

UNUTARNJE USTROJSTVO VRHOVNOG SUDA

 

 

 

Članak 15.

 

 

      Vrhovni sud Republike Hrvatske djeluje u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

 

1. Ured predsjednika,

2. Sudski odjeli: Kazneni odjel i Građanski odjel,

3. Tajništvo.

 

 

 

 

 

   1.  Ured predsjednika

 

 

 

Članak 16.

 

 

      U Uredu predsjednika Vrhovnog suda vode se upisnici i imenici sudske uprave, obavlja rad na podjeli spisa sudske uprave, vodi evidencija sastanaka i obveza predsjednika suda, posjeta Vrhovnom sudu, protokolarni poslovi za predsjednika suda, obavljaju poslovi prijevoda za potrebe predsjednika, poslovi suradnje s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom vanjskih poslova na realizaciji kontakata predsjednika Vrhovnog suda i inozemnih sudova i međunarodnih institucija, vrši provjera stanja predmeta u odjelima suda  po požurnicama stranaka.

 

      U Uredu predsjednika zaprima se pošta za predsjednika suda, vrši prijepis pošte predsjednika, primaju telefonski pozivi za predsjednika i zamjenika, te obavljaju drugi poslovi za predsjednika i zamjenika Vrhovnog suda.

 

 

Članak 17.

 

 

      Uredom predsjednika  upravlja pročelnik Ureda, a u radu mu pomaže pomoćnik pročelnika.

 

 

 

 

     2. Sudski odjeli

    

 

Članak 18.

 

 

      U Vrhovnom sudu Republike Hrvatske djeluju Kazneni odjel i Građanski odjel.

 

      Rad u odjelima Vrhovnog suda odvija se u vijećima i na sjednicama odjela.

     

 

Članak 19.

 

 

      Sjednicu sudskog vijeća vodi predsjednik vijeća, a predmet iznosi sudac      izvjestitelj.

 

      Suci u vijećima, u sastavu koji se određuje primjenom procesnih propisa, iznose predmete, vijećaju i donose odluke.

 

      Sastav vijeća određuje se godišnjim rasporedom sudaca.

     

      U radu vijeća sudjeluju  tajnici u odjelu, te ujedno vode zapisnik sjednice vijeća .

     

     

     

Članak 20.

 

 

      Na sjednicama odjela Vrhovnog suda razmatraju se pitanja od interesa za rad odjela, a posebice: ustrojstvo unutarnjeg poslovanja, praćenje rada, raspravljanje o spornim pravnim pitanjima, ujednačavanje sudske prakse, unapređivanje načina rada, stručno usavršavanje sudaca i sudskih tajnika i drugo.

 

      Na sjednici odjela Vrhovnog suda, suci razmatraju pitanja od zajedničkog interesa za pojedine ili sve sudove s područja Republike Hrvatske, te razmatraju i daju mišljenja o nacrtima propisa iz pojedinog pravnog područja, kao i odlučuju o drugim pitanjima određenim Zakonom o sudovima i posebnim zakonima.

 

      Sjednicu sudskog odjela saziva i predsjedava joj predsjednik sudskog odjela ili predsjednik  Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

 

      Na sjednice odjela pozivaju se i tajnici u odjelu, koji sudjeluju u radu sjednice, bez prava odlučivanja.

 

     

 

 

 

 

Članak 21.

 

 

      Na sjednici sudskog odjela zauzimaju se pravna shvaćanja o pravnim pitanjima.

 

      Za pravovaljano odlučivanje na sjednici sudskog odjela potrebna je nazočnost natpolovične većine svih sudaca odjela i suglasnost natpolovične većine svih sudaca odjela.

 

      Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici sudskog odjela obvezatno je za sva vijeća u sastavu odjela.

 

     

Članak 22.

 

 

      Predsjednik odjela sazvati će sjednicu odjela radi zauzimanja stajališta o pitanju primjene zakona i različitih shvaćanja između pojedinih vijeća ili sudaca ili kad jedno vijeće odstupi od ranije prihvaćenog pravnog shvaćanja.

 

      Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici sudskog odjela obvezatno je za sva vijeća u sastavu sudskog odjela, kako onog  koje ostaje kod ranijeg pravnog stajališta tako i onog kojim se mijenja ranije pravno stajalište odjela.

 

      Ako svi članovi jednog vijeća smatraju da treba odstupiti od pravnog shvaćanja sjednice odjela, mogu zatražiti od predsjednika Vrhovnog suda da se o tome odluči u Općoj sjednici.

 

 

Članak 23.

 

 

      Kad sjednica odjela mijenja ranije opće stajalište utvrđeno na Općoj sjednici Vrhovnog suda, odluka odjelne sjednice iznosi se na odlučivanje na Opću sjednicu Vrhovnog suda .

 

      Odluka donesena na Općoj sjednici unosi se u knjigu općih stajališta (načelna odluka) i u zbirku odluka.

 

      Ovo opće stajalište, kao načelna odluka, veže svako vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dok ne bude izmijenjeno ili ukinuto.

 

 

Članak 24.

 

 

      Ako članovi vijeća pri vijećanju u nekom predmetu odluče da treba odstupiti od neke odluke koja je već unesena u knjigu općih stajališta, zatražiti će od predsjednika odjela sazivanje odjelne sjednice. Odjelna sjednica odlučuje je li potrebno ovo pravno pitanje iznijeti pred Opću sjednicu.

 

Članak 25.

 

 

      Kada se na sjednici odjela raspravlja o određenom pravnom pitanju predsjednik sudskog odjela određuje jednog ili više sudaca, odnosno izvjestitelja, koji izrađuje pisani materijal za sjednicu i dostavlja ga sucima i tajnicima u odjelu, s pozivom za sjednicu.

 

 

 

      2.1. Služba evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse

 

 

Članak 26.

 

 

      U sudskim odjelima poslove evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse obavlja služba evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse (u daljnjem tekstu: služba evidencije).

 

      Služba evidencije obavlja osobito ove poslove:

1. praćenje općih pravnih shvaćanja i općih stajališta za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana, te jednakost pred zakonom,

2. sudjelovanje u pripremi nacrta pravnih shvaćanja i drugih naterijala za sjednice sudskih odjela i Opću sjednicu,

3. evidencija odluka od pravne važnosti (zbirka odluka),

4. evidencija općih stajališta (načelne odluke) u pitanjima sudske prakse,

5. pregled svake odluke i spisa Vrhovnog suda Republike Hrvatske na način da se provjeri je li odluka u skladu s pravnim stajalištem u kojoj ranijoj ili istovremenoj odluci, je li odluka u skladu sa sadržajem spisa, te da se izvrši kontrola zakonitosti odluke,

6. odabiranje odluka za objavljivanje u publikacijama sudske prakse,

7. praćenje i proučavanje sudske prakse nižih sudova.

 

Poslove službe evidencije vodi sudac određen godišnjim rasporedom poslova.

 

     

Članak 27.

 

 

      Služba evidencije dužna je pribilježiti svaku odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske koja je od pravne važnosti (zbirka odluka).

 

      Bilješke se vode u obliku kartoteke na listovima prema propisanom obrascu, po glavama, odsjecima i člancima pojedinih zakona, odluka, uredbi i pravilnika, a po pravnoj materiji- ako nema pisanih pravnih propisa.

 

      Listovi kartoteke imaju ove rubrike:

1. redni broj

2. datum i poslovni broj odluke

3.  kratki sadržaj odluke

4. ako je koja odluka protuslovna nekoj ranijoj pribilježenoj odluci, naznaku broja i lista pod kojim je ranija odluka pribilježena

5. datum kada je predloženo predsjedniku odjela iznošenje predmeta na odjelnu sjednicu

6. naznaku odjelne odluke ili odluke Opće sjednice donesene o tom pravnom pitanju.

 

 

Članak 28.

 

 

      Ako je kasnija odluka istovjetna s nekom već ranije pribilježenom odlukom, onda se ta kasnija odluka neće posebno pribilježiti, već se može kod pribilježene odluke u rubrici za primjedbe, naznačiti samo datum i poslovni broj kasnije istovjetne odluke.

 

 

Članak 29.

 

 

      Ako se neka odluka zasniva na više pravnih propisa (materija), ona će se pribilježiti samo na listu koji se odnosi na pravni propis (materiju), koji je po ocjeni predsjednika odjela najvažniji u pogledu odluke, a na listovima koji se odnose na ostale pravne propise označiti će se jedino redni broj lista pod kojim je odluka pribilježena.

     

      Pribilježavanje kratkog sadržaja općih stajališta (načelnih odluka) obavlja se na isti način kao i ostalih odluka.

     

Članak 30.

 

 

      Odjelne pisarnice dostaviti će svaku odluku i dopis Vrhovnog suda, zajedno sa spisima koji se na nju odnose, na uvid službi evidencije, prije nego se ona daje u prijepis.

 

 

Članak 31.

 

 

      Služba evidencije pregledati će svaku dostavljenu odluku i dopis, a po potrebi i spise, te će, u slučaju da donesena odluka nije u protuslovju s pravnim stajalištem zauzetim u kojoj ranijoj ili istovremenoj odluci, da nije u protuslovlju sa sadržajem spisa, niti protuzakonita, naznačiti na nacrtu odluke da je kontrola izvršena. Iza toga odluka i spisi vraćaju se sudskoj pisarnici.

 

 

Članak 32.

 

      Ako služba evidencije opazi da je donesena odluka ili dopis u protuslovju s pravnim stajalištem zauzetim u kojoj ranijoj ili istovremenoj odluci, da je u protuslovju sa sadržajem spisa, ili da je protuzakonita, obratiti će se izvjestitelju, a on će o tome obavijestiti vijeće koje je donijelo odluku.

 

 

Članak 33.

 

      Služba evidencije vodi knjigu općih stajališta (načelnih odluka) Opće sjednice Vrhovnog suda.

 

      Knjiga mora biti uvezana, njezini listovi označeni rednim brojevima i potvrđena pečatom Vrhovnog suda.

 

      Svaka stranica knjige općih stajališta sadržava ove rubrike:

1. redni broj

2. datum i poslovni broj odluke

3. oznaku sjednice koja je donijela odluku

4. cijeli sadržaj odluke

5. datum i poslovni broj ranijeg općeg stajališta (načelne odluke) koje se ovom odlukom preinačuje ili ukida i redni broj pod kojim je uneseno

6. datum i poslovni broj drugog ranijeg istovjetnog općeg stajališta (načelne odluke) i redni broj pod kojim je uneseno

7. primjedbe.

 

Članak 34.

 

 

      Ako odluka Opće sjednice bude istovjetna s odlukom već unesenom u knjigu općih stajališta, služba  evidencije naznačiti će u knjizi i u zbirci odluka samo njezin datum i poslovni broj, a u protivnom slučaju unijeti će u knjigu općih stajališta cijeli sadržaj odluke.

 

 

Članak 35.

 

      Evidentirane odluke iz zbirke odluka i opća stajališta (načelne odluke i mišljenja) obrađuju se sustavom informacijske tehnologije i čine jedinstvenu bazu sudske prakse.

     

      Služba evidencije u ustrojavanju informacijskog sustava baze sudske prakse surađuje s Odsjekom informatizacije, na način koji se utvrđuje posebnim aktom  predsjednika Suda.

 

 

 

     3. Tajništvo Vrhovnog suda

 

 

Članak 36.

 

 

      U Tajništvu Vrhovnog suda obavljaju se poslovi sudske uprave.

 

      Poslove i zadatke u Tajništvu Vrhovnog suda obavljaju glavni tajnik Vrhovnog suda i pomoćnik glavnog tajnika.

 

 

Članak 37.

 

      U Tajništvu Vrhovnog suda  obavljaju se osobito ovi poslovi:

 

- nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica u Tajništvu,

- izrada normativnih akata Vrhovnog suda,

- izrada nacrta odluka predsjednika Vrhovnog suda i Opće sjednice Vrhovnog suda,

- suradnja s drugim sudovima i državnim tijelima, kao i sudjelovanje u suradnji Vrhovnog suda s inozemnim sudovima i međunarodnim organizacijama,

- izrada nacrta mišljenja i primjedbi na propise o kojima raspravlja Vrhovni sud, a odnose se na rad sudova,

- statistika Vrhovnog suda ,

- postupanje u poslovima predstavki i pritužbi i zaštiti ljudskih prava,

- vođenje postupka i izrada rješenja iz oblasti radnih odnosa u prvom i drugom stupnju, vođenje očevidnika i svih potrebnih evidencija o državnim službenicima, namještenicima i sucima, te drugi poslovi u ostvarivanju njihovih prava, obveza i odgovornosti,

- usklađivanje rada odjelnih pisarnica i sudske uprave,

- usklađivanje rada Odsjeka informatizacije u projektima informatizacije Vrhovnog suda sa sudskim odjelima.

 

Članak 38.

 

      U Tajništvu Vrhovnog suda djeluju i slijedeće ustrojstvene jedinice i poslovi:

 

1. Odsjek materijalno-financijskog poslovanja

2. Odsjek pisarnica

3. Odsjek informatizacije

4. Knjižnica

5. Pismohrana

6. Tehnički i pomoćni poslovi.

 

 

 

     3.1. Odsjek materijalno-financijskog poslovanja

 

 

Članak 39.

 

      Odsjek materijalno-financijskog poslovanja  je pod neposrednim nadzorom predsjednika Vrhovnog suda .

 

      Odsjek u materijalno-financijskom poslovanju primjenjuje financijske propise za proračunske korisnike.

 

      U okviru Odsjeka radi i ekonomat Suda.

 

      Poslove Odsjeka vodi donačelnik odsjeka koji za materijalno-financijsko poslovanje odgovara neposredno predsjedniku Suda.

 

     3.2.  Odsjek pisarnica

 

Članak 40.

 

      U Odsjeku pisarnica nalaze se:

     

1. Pisarnica Kaznenog odjela

2. Pisarnica Građanskog odjela

3. Prijemna pisarnica

4. Otpremna pisarnica i služba prijepisa.

 

Pisarnicama upravlja pomoćnik glavnog tajnika.

 

      Poslove u pisarnici organizira i vodi voditelj koji je odgovoran za pravilan rad pisarnice.

 

 

Članak 41.

 

 

      Uredske poslove u sudskim odjelima obavljaju Pisarnica Kaznenog odjela i Pisarnica Građanskog odjela.

 

      U odjelnim pisarnicama vode se svi upisnici i imenici predmeta, vrši podjela spisa prema dostavnim naredbama, te daljnji postupci propisani Sudskim poslovnikom u okviru zadataka odjela.

 

      Predsjednik odjela usklađuje rad odjela i odjelne pisarnice.

 

 

Članak 42.

 

 

      U okviru sudske uprave uredske poslove obavljaju i Prijemna pisarnica i Otpremna pisarnica i služba prijepisa.

 

      U pisarnicama se vode uredske knjige i postupa u skladu s odrebama Sudskog poslovnika.

      Služba prijepisa obavlja prijepis sudskih odluka, odabranih dluka za izdavanje publikacija sudske prakse i bazu sudske prakse, te ostalih akata i pismena koje izrađuju sudski odjeli i Tajništvo suda.

 

      Poslove prijepisa i otpreme organizira i vodi voditelj pisarnice koji je odgovoran za njihovo pravodobno i pravilno obavljanje.

 

      Sudske odluke i ostala pismena za prijepis dostavljaju se, po dostaljaču, voditelju pisarnice koji ih raspoređuje daktilografima.

 

      Voditelj pisarnice obvezan je voditi evidenciju primljenih spisa za prijepis i prepisanih spisa koji se ponovno dostavljaju u odjelne pisarnice.

     3. 3.  Odsjek informatizacije  

 

 

Članak 43.

 

 

      Odsjek informatizacije zadužen je osobito za:

 

- planiranje razvitka i uvođenje informacijskog sustava Vrhovnog suda , osobito za izgradnju projekta baze sudske prakse,

- prikupljanje i obradu podataka u suradnji sa službama evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse kao i pripremu za izdavanje stručnih publikacija sudske prakse,

- vođenje projekata razvitka informacijskog sastava Suda,

-  uvođenje, održavanje, sigurnost i zaštitu informacijskog sustava u Sudu, a posebice rad na izgradnji i održavanju računalne i komunikacijske mreže u Sudu,

- usklađivanje planova informatizacije Vrhovnog suda s Ministarstvom pravosuđa i drugim tijelima državne vlasti,

- predlaganje i uklađivanje tehničkih i strukovnih standarda, normi, tehničkih pravila  i uputa vezanih uz sudstvo, računalnu mrežu suda i podršku sudskim postupcima uz pomoć računalno telekomunikacijskih tehnologija,

- tehničku pomoć zaposlenicima Vrhovnog suda u primjeni računala i programske opreme,

- planiranje i nabavka informatičke opreme za Vrhovni sud,

- obrazovanje i osposobljavanje sudaca i svih zaposlenika za korištenje računala i  programske opreme,

- sudjelovanje u izradi projektnih zahtjeva te projektne i natječajne dokumentacije u svezi informatizacije  Vrhovnog suda,

-  rad na projektima baza podataka za poslovanje Vrhovnog suda, posebice sudske uprave, knjižnice i pismohrane, te pribavljanje odgovarajuće programske opreme za njihov rad.

- druga pitanja iz područja primjene informacijskih tehnologija u sudstvu.

 

Na čelu Odsjeka je načelnik.

 

 

 

     3.4.  Knjižnica Vrhovnog suda   

 

Članak 44.

 

   Knjižnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prema svojoj namjeni i sadržaju knjižnog fonda, je specijalna vrsta knjižnice, zatvorenog tipa, koja primjenjuje način evidencije knjižnog fonda i izdavanja knjiga određen zakonom i drugim propisima o knjižnicama.

  

   Knjižnica za ove potrebe primjenjuje i računalno obradu podataka.

 

Knjižnica je registrirana pri  Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske.

 

Voditelj knjižnice odgovoran je za rad knjižnice i korištenje knjižničnoga fonda.

 

 

   3.5.  Pismohrana

 

Članak 45.

 

      Čuvanje i zaštita spisa, isprava, kartoteka, uredskih i poslovnih knjiga Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao javnog arhivskoga i registraturnoga gradiva, obavlja se u priručnoj pismohrani u sudskim odjelima i u općoj pismohrani Vrhovnog suda .

 

      Čuvanje i zaštita arhivskoga i registraturnoga gradiva obavlja se na način utvrđen Pravilima  Vrhovnog suda o čuvanju i sređivanju arhivskog gradiva, a sukladno Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva, koji donosi nadležno ministarstvo.

 

      Na rad opće pismohrane Vrhovnog suda  primjenjuju se odredbe Sudskog poslovnika, kao i ostali propisi Republike Hrvatske o čuvanju i zaštiti javnoga arhivskoga i registraturnoga gradiva.

 

 

     3.6.  Tehnički i pomoćni poslovi 

 

 

Članak 46.

 

 

      Tehnički i pomoćni poslovi koji se obavljaju u Vrhovnom sudu su: poslovi prijevoza, vratarnice, rukovanja telefonskom centralom, priprema hrane i toplih napitaka, održavanje i čišćenje sudske zgrade i dvorišta, te osiguranje zgrade, ostale imovine i osoba.

 

 

 

 

V. GLAVA

 

 

RASPORED RADA U VRHOVNOM SUDU

 

 

 

Članak 47.

 

 

      Godišnjim rasporedom rada Vrhovnog suda određuje se raspored sudaca i tajnika u odjele, poslovi sudaca i pomoćnika sudaca, kao i poslovi vijeća u odjelima.

 

      Godišnjim rasporedom određuje se zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, predsjednici odjela, njihovi zamjenici, predsjednici i članovi raspravnih vijeća te tajnici u odjelu i raspored u službe evidencije sudske prakse.

 

 

 

 

Članak 48.

 

 

      Godišnji raspored utvrđuje predsjednik Vrhovnog suda  temeljem prijedloga predsjednika odjela i mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda .

 

      Predsjednika odjela imenuje predsjednik Vrhovnog suda uz prethodno pribavljeno mišljenje sudaca odjela.

 

      Godišnji raspored donosi se, u pravilu, krajem kalendarske godine za narednu godinu.

 

 

 

Članak 49.

 

 

      Godišnjim rasporedom poslova utvrđuje se i način podjele predmeta u sudskim odjelima, temeljem mišljenja sjednice odjela.

 

      Pojedini suci i tajnici u odjelu mogu se odrediti samo za rad na predmetima određene vrste.

 

 

 

Članak 50.

 

     

      Godišnjim rasporedom utvrđuje se radno vrijeme za primanje stranaka i radno vrijeme pisarnica u kojem daju informacije na upite stranaka.

 

 

 

Članak 51.

 

 

      Raspoređivanje službenika i namještenika obavlja predsjednik Suda tijekom godine, po potrebi službe, a sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Vrhovnog suda.

 

 

 

 

 

      Završne odredbe

 

 

Članak 52.

 

 

      Na djelatnost sudske uprave, pisarnica, vođenje upisnika i imenika, rad sa strankama, obaviještavanje stranaka, raspodjelu pošte, otpremu pošte, rad na osnivanju i označavanju spisa i rukovanje spisima, arhiviranje i čuvanje spisa i ostalog arhivskoga gradiva, postupanje po naredbama sudaca i vijeća, dostavljanje spisa ili informacija drugim tijelima, poslove prijepisa i načina izrade odluka suda, vođenje statističke evidencije, davanje priopćenja za javnost, te druge poslove i djelatnosti koji nisu uređeni ovim Poslovnikom, primjenjuju se u cijelosti odredbe Sudskog poslovnika.

 

 

Članak 53.

 

 

      Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

 

Su-235-IV-1999                                

U Zagrebu, 20. travnja 1999.            

                                              

                                                                                        PREDSJEDNIK

 

                                                                                     Marijan Ramušćak

 

                                              

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

vrh stranice