Sud Europske unije

Sud Europske unije osnovan je 1952. Osnovna mu je zadaća jedinstveno tumačenje i primjena prava Europske unije. Sjedište Suda Europske unije je u Luksemburgu, a njegova organizacija uređena je Ugovorom o Europskoj uniji, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Statutom Suda te Poslovnikom.

Sud Europske unije čine dva suda: Sud (Court of Justice) i Opći sud (General Court). Ugovor o Europskoj uniji predviđa mogućnost uspostave i drugih, specijaliziranih sudova na europskoj razini. 

Sud čini 28 sudaca, po jedan sudac iz svake države članice. U radu im pomaže 11 nezavisnih odvjetnika, čija je zadaća davati Sudu stručnu ocjenu („mišljenje“) o tumačenju i primjeni prava u rješavanju konkretnog predmeta, ne zastupajući pritom ničije interese u postupku. Sud sudi u punom sastavu, velikom vijeću ili u sudskim vijećima od tri ili pet sudaca. 

Sud je nadležan za odlučivanje u sljedećim postupcima: 

  • Prethodni postupak - Postupak pred Sudom pokreće nacionalni sud pred kojim se neko pitanje europskoga prava pojavi kao relevantno za odlučivanje u predmetu. Nacionalni sudovi u tom postupku mogu Sudu postavljati pitanja tumačenja i pitanja valjanosti prava Europske unije. Nacionalni sudovi nižih instanci ovlašteni su postavljati takva pitanja, dok su sudovi zadnje instance to obvezni učiniti. Sud daje odgovor na pitanje u obliku presude ili obrazloženog rješenja. Nacionalni sud koji je postavio pitanje vezan je tumačenjem Suda, a tumačenjem su vezani i ostali nacionalni sudovi koji razmatraju jednak problem. Na taj se način u pravnom sustavu Europske unije osigurava ujednačenost prava. Postupak se u praksi pokazao iznimno važnim, i upravo je u tom postupku Sud razvio neka temeljna načela prava Europske unije. 
  • Postupak u povodu tužbe zbog povrede obveze protiv države članice - Sud je ovlašten na zahtjev Komisije ili države članice utvrditi krši li neka država članica neku od obveza utemeljenih u europskom pravu. Postupku pred Sudom prethodi prethodna faza postupka u kojoj Komisija daje mogućnost državi članici da odgovori na upućene primjedbe. Ako nije zadovoljna argumentima države, Komisija stvar podnosi Sudu, a može zahtijevati i sankciju. Od tužene države očekuje se da poduzme sve što je nužno da bi ispravila povredu koja je utvrđena presudom Suda. 
  • Postupak u povodu tužbe za poništenje akta - Sud  je ovlašten poništiti akt koji donese institucija, tijelo, ured ili agencija Europske unije ako je protupravan iz nekog od razloga predviđenih Ugovorom. Takav zahtjev Sudu mogu podnijeti države članice ili druge institucije. Ako Sud proglasi akt ništavnim, institucija koja je prekršila obvezu dužna je poduzeti potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom Suda. 
  • Postupak u povodu tužbe zbog propusta - Postupak se može pokrenuti zbog propusta neke od institucija, tijela, ureda ili agencija Europske unije da donese akt koji je temeljem postojeće pravne norme dužna donijeti. Ovlaštenici na pokretanje ove vrste postupka isti su kao osobe koje su ovlaštene podnijeti tužbu za poništenje. 
  • Žalbeni postupak - Sud odlučuje o žalbama protiv presuda i rješenja Općeg suda. Žalbe se mogu odnositi isključivo na pravna pitanja, a ne na činjenična pitanja. 

Opći sud (prijašnji Prvostupanjski sud) čini barem po jedan sudac iz svake države članice. Danas se Opći sud sastoji od 46 sudaca. U Općem sudu nema nezavisnih odvjetnika, no u konkretnom se predmetu Opći sud može odlučiti da se jednom od sudaca povjeri zadaća nezavisnog odvjetnika. Opći sud sudi u sudskim vijećima od tri ili pet sudaca, a iznimno u plenumu.

Opći sud je nadležan za odlučivanje u:

  • postupcima u povodu tužbi za poništenje akta institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije koje podnose fizičke ili pravne osobe na koje se osporavani akt izravno odnosi;
  • postupcima u povodu tužbi država članica za poništenje akata Vijeća Europske unije iz područja državnih potpora, „dampinga“ i provedbenih ovlasti;
  • postupcima radi naknade štete koju su prouzročile institucije, tijela, uredi ili agencije Europske unije ili njihovi djelatnici;
  • postupcima u povodu tužbi u području intelektualnog vlasništva; 
  • sporovima između institucija Europske unije i njihovih zaposlenika.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne informacije o Sudu Europske unije na hrvatskom jeziku:

 

vrh stranice