Sudski odjeli

Okvirnim mjerilima ministra nadležnog za poslove pravosuđa utvrđeno je da Vrhovni sud ima predsjednika i 43 sudaca.

Vrhovni sud Republike Hrvatske ima dva sudska odjela unutar kojih je ustrojena služba evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse:

1. Građanski odjel
2. Kazneni odjel

Radom odjela upravlja predsjednik odjela kojega imenuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova.

Predsjednik odjela upravlja radom odjela na način da raspoređuje sudskim vijećima u rad sudske predmete te je zadužen za koordinaciju rada između odjela i sudske pisarnice.

Predsjednik odjela saziva i rukovodi radom sjednice sudskog odjela na kojoj se razmatraju pitanja od interesa za rad odjela: ustrojstvo unutarnjeg poslovanja, unapređivanje načina rada, stručno usavršavanje sudaca i sudskih savjetnika; raspravlja o spornim pravnim pitanjima i ujednačavanju sudske prakse; daju mišljenja o nacrtima propisa iz određenog pravnog područja.

Građanski odjel

Građanski odjel Vrhovnog suda ima 5 sudskih vijeća u sastavu od 5 sudaca Vrhovnog suda. Sudska vijeća djeluju u sjednicama vijeća koje vodi predsjednik vijeća, a predmet iznosi sudac izvjestitelj.

Sudsko vijeće odlučuje: o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj iz područja građanskog, trgovačkog i upravnog prava; o žalbama protiv odluka županijskih sudova donesenih u prvom stupnju, o žalbama protiv odluka Visokog trgovačkog suda i Upravnog suda; rješava o sukobu nadležnosti.

U Građanskom odjelu djeluje i drugostupanjsko upravno vijeće za odvjetnike.


Kazneni odjel

Kazneni odjel ima pet sudskih vijeća u sastavu od tri suca Vrhovnog suda za suđenje u kaznenim predmetima u drugom stupnju, vijeće za mladež i dva sudska vijeća od sedam sudaca Vrhovnog suda za suđenje u kaznenim predmetima trećeg stupnja.

U Kaznenom odjelu djeluje disciplinsko vijeće za odvjetnike i disciplinsko vijeće za javne bilježnike za suđenje u drugom stupnju u disciplinskim predmetima za odvjetnike i javne bilježnike.

Sudska vijeća odlučuju o: žalbama protiv presuda prvostupanjskog suda, žalbama protiv drugostupanjskih presuda, žalbama protiv rješenja, obnovi kaznenog postupka, izvanrednom ublažavanju kazne, zahtjevu za zaštitu zakonitosti i zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude.


Služba evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse

U sudskim odjelima poslove evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse obavlja Služba evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse (u daljnjem tekstu: služba evidencije).

Služba evidencije obavlja osobito ove poslove:

1. prati opća pravna shvaćanja i opća stajališta za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana, te jednakost pred zakonom,

2. sudjeluje u pripremi nacrta pravnih shvaćanja i drugih materijala za sjednice sudskih odjela i Opću sjednicu,

3. evidentira odluke od pravne važnosti (zbirka odluka),

4. evidentira opća stajališta (načelne odluke) u pitanjima sudske prakse,

5. pregledava svaku odluku sudskog vijeća radi provjere je li odluka u skladu s pravnim stajalištem u kojoj ranijoj ili istodobnoj odluci, je li odluka u skladu sa sadržajem spisa i radi kontrole zakonitosti odluke,

6. odabire odluke za objavljivanje u publikacijama sudske prakse,

7. prati i proučava sudsku praksu nižih sudova.

  

Evidentirane odluke iz zbirke odluka i opća stajališta (načelne odluke i mišljenja) obrađuju se sustavom informacijske tehnologije i čine jedinstvenu bazu sudske prakse.


Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Opću sjednicu Vrhovnog suda sačinjavaju predsjednik i svi suci Vrhovnog suda.

Na Općoj sjednici Vrhovnog suda suci:

  • utvrđuju opća stajališta za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana te jednakosti svih pred zakonom na području Republike Hrvatske,
  • daju mišljenja o nacrtu zakona ili drugog propisa kada se njime utvrđuje ovlast suda ili uređuje drugo pitanje važno za rad suda ili obavljanje sudbene vlasti,
  • utvrđuju upute sudovima za praćenje sudske prakse,
  • utvrđuju prijedlog izvješća koja se upućuju Hrvatskom Saboru,
  • utvrđuju prijedlog osoba koje mogu biti kandidati za člana Državnog sudbenog vijeća,
  • obavljaju i druge poslove propisane Zakonom o sudovima, procesnim i drugim zakonima i Poslovnikom o radu Vrhovnog suda.

Opću sjednicu saziva i predsjedava joj predsjednik Vrhovnog suda.

Za pravovaljano odlučivanje na Općoj sjednici potrebna je prisutnost najmanje dvije trećine svih sudaca, a odluke se donose javnim glasovanjem većinom glasova svih sudaca Vrhovnog suda.

Opće pravno shvaćanje prihvaćeno na Općoj sjednici obvezatno je za sva vijeća Vrhovnog suda i može ga izmijeniti samo Opća sjednica.

vrh stranice