Opći podaci


 Prijam podnesaka:

Pisarnica za prijam pošte i stranaka - svakodnevno tijekom radnog vremena:
od 9,00 do 12,00 sati te od 12,30 do 14,00 sati.

Stranke se mogu obratiti predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

Podnesci bi trebali biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu; trebaju biti razumljivi i sadržavati sve potrebne podatke:

 • broj predmeta,
 • naziv suda u kojem se predmet vodi,
 • stranke u sporu,
 • datum dostave Vrhovnom sudu RH,
 • potpis,
 • sadržavati adresu,
 • telefonski broj pošiljatelja.

 Prijam stranaka:

Stranke i njihovi punomoćnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično

 • primaju se u Pisarnici za prijam pošte i stranaka:
  svakodnevno tijekom radnog vremena od 9,00 do 12,00 sati te od 12,30 do 14,00 sati.

 Obavijesti strankama o stanju predmeta:

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici mogu dobiti podatke o stanju predmeta na osnovi podataka iz upisnika i spisa:

 • neposredno u Pisarnici za prijam pošte i stranaka:
  svakodnevno tijekom radnog vremena od 9,00 do 12,00 sati te od 12,30 do 14,00 sati

 • telefonski u pisarnici Građanskog odjela
  ponedjeljkom i četvrtkom 9,00 - 13,00 sati

 • telefonski u pisarnici Kaznenog odjela
  utorak i petak 9,00 - 13,00 sati

Obavijesti će se ograničiti na podatke o stupnju postupka, ali ne i o pravilnosti pojedinih sudskih radnji niti o vjerojatnom ishodu postupka.

Obavijesti se ne mogu davati o donesenim odlukama koje nisu otpravljene nižem sudu.

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici mogu razgledavati, fotografirati i tražiti prijepis ili presliku spisa ili dijelova spisa u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika pisarnice.

Za presliku spisa plaća se naknada materijalnih troškova (Odluka ministra pravosuđa od 30. listopada 2023. KLASA: 035-04/23-01/01, UR:BROJ: 514-03-02-01-01/01-23-02):

 • preslika, ispis i umnožavanje formata A4 jednostrano 0,13 eura
 • preslika, ispis i umnožavanje formata A4 dvostrano 0,26 eura
 • preslika, ispis i umnožavanje formata A3 jednostrano 0,20 eura
 • preslika, ispis i umnožavanje formata A3 dvostrano 0,40 eura
 • presnimavanje audio-video snimke na optičkom mediju 1,59 eura

Odluka Ministarstva pravosuđa i uprave o visini naknade za prijepis, preslikavanje, umnožavanje, skeniranje i ispis te presnimavanje spisa: PDF

Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske: PDF

Odluka o radnom vremenu: PDF 


  Priopćenje javnosti o radu suda:

Priopćenja javnosti o radu suda daje Ured predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Sva priopćenja o radu suda ili o postupku u određenom predmetu daje predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, glasnogovornik suda ili pomoćnik glasnogovornika suda.

Glasnogovornik Vrhovnog suda Republike Hrvatske: Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


  Zahtjevi za snimanje rasprave:

Sukladno Zakonu o kaznenom postupku, čl. 395., u sudnici nije dopušteno fotografsko, filmsko, televizijsko ili drugo snimanje tehničkim uređajima.

Iznimno, u slučaju osobitog zanimanja javnosti za pojedini predmet, predsjednik višeg suda može odobriti filmsko ili televizijsko, a predsjednik suda fotografsko snimanje.

Zahtjev za televizijsko i drugo snimanje upućen predsjedniku VSRH mora sadržavati sljedeće podatke:

 • sud na kojem se postupak vodi
 • oznaku predmeta
 • stranke
 • kazneno djelo
 • vrijeme rasprave
 • podatke o podnositelju zahtjeva (telefon, faks).

  Pravo na pristup informacijama:

Sukladno načelima prava na pristup informacijama utvrđenim u Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Vrhovni sud Republike Hrvatske omogućava dostupnost zainteresiranim ovlaštenicima prava slobodni pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili ih nadzire.

Pravo na pristup informacijama u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske ostvaruje se sukladno odredbi članka 17. Zakona o pravu na pristup informacijama:

"Članak 17.

(1) Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

(2) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način."

Pravo na pristup informacijama ograničava se samo iznimno.

Moguća ograničenja pristupa informacijama sadržana su u odredbama članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama:

"Ograničenja i njihovo trajanje

Članak 15.

"(1) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
5) ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:
1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.

(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

(7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

(8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije."

 

  Osobe ovlaštene za davanje informacija o Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, poslovanju i uredskim poslovima te vođenju sudskih postupaka su:

Odluka o određivanju službenika za informiranje: PDF

 

Postupak ostvarivanja informacija na Vrhovnom sudu opisan je u sljedećim privicima:

 • Pravilnik o pravu na pristup informacijama: PDF
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije:  PDF
 • Zahtjev za pristup informacijama - obrazac: DOC
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Obrazac: DOC
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Obrazac: DOC

U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama ne plaća se upravna i sudska pristojba, već samo naknada stvarnih materijalnih troškova.

Zahtjev za pravo na pristup informaciji može se podnijeti usmeno ili putem telefona, pisano i putem elektroničke pošte.

Obrazac se može dobiti, osim na web stranici Vrhovnog suda, u Pisarnici za prijam pošte i stranaka.

Zahtjevi se predaju neposredno, poštom ili e-poštom na adresu    informacije@vsrh.hr ili faksom na broj    +385 1 4862 163


  Povjerenik za etiku u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:

 • mr. sc. Vanda Franjić, viša sudska savjetnica - specijalistica
 •   vanda.franjic@vsrh.hr
 •   +385 1 4862 181

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:  PDF

Etički kodeks državnih službenika:  PDF


  Povjerljiva osoba:

 • Bruno Varga, ravnatelj sudske uprave

Zamjenik povjerljive osobe u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:

 • Katja Pezer Valjak, viša sudska savjetnica - specijalistica u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe: PDF


  Povjerljivi savjetnik:

 • Sanja Štampalija, viša sudska savjetnica - specijalistica u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice: PDF

 • Ivan Bešlić, viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika: PDF


  Povjerljivi savjetnik za etiku:

 • Žarko Dundović, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika za etiku: PDF


  Zaštita osobnih podataka:

Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu podataka Vrhovnog suda Republike Hrvatske:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka: PDF

 

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika može se podnijeti osobno na adresi:

Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ured ravnatelja sudske uprave,
Trg Nikole Zrinskog 3, 10000 Zagreb

Više informacija o Općoj uredbi o zaštiti podataka potražite ovdje:

Odluka o proglašenju Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  

  Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Sukladno članku 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 17/19), članku 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15 i 102/19), članku 16. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 102/19) i člancima 5. i 8. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/20)

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, ujedno i osoba za nepravilnosti u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:

 • Katja Pezer Valjak, viša sudska savjetnica - specijalistica u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
 •   katja.pezervaljak@vsrh.hr
 •   +385 1 4862 133

 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: PDF

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: PDF


  Povjerenik za otpad:

Sukladno članku 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19), u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske su imenovani: 

Povjerenik za otpad u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:

 • Vlado Benički, skladištar u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
 •   vlado.benicki@vsrh.hr
 •    +385 1 4862 250

Zamjenik povjerenika za otpad u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske:

 • Željko Škudar, voditelj Odjeljka tehničkih i pomoćnih poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
 •   zeljko.skudar@vsrh.hr
 •    +385 1 4862 214

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad: PDF


   Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom:

Sukladno članku 21. stavak 2. točka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14 i 116/18) i članku 5. stavak 1. Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (Narodne novine broj 18/15 i 6/16) imenovana osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske je:

 • Željko Škudar, voditelj Odjeljka tehničkih i pomoćnih poslova u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
 •   zeljko.skudar@vsrh.hr
 •   +385 1 4862 214

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom: PDF

vrh stranice