Ustroj Vrhovnog suda

USTROJ VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

(Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 27.12.2019. i
Poslovnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018. i 3. veljače 2020.)

   

Unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda temelji se na: Zakonu o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18), Sudskom poslovniku (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) i Poslovniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Su-V-22/2018-1 od 16. veljače 2018. i 2. veljače 2020. te na načelima funkcionalnosti, vertikalne i horizontalne povezanosti, harmonizacije i fleksibilnosti te dostupnosti. 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske na temelju članku 44. b Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) predstavlja Vrhovni sud Republike Hrvatske i sudbenu vlast, obavlja poslove sudske uprave i druge poslove određene zakonom,  Sudskim poslovnikom (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) i Poslovnikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2018. i 3. veljače 2020. kao što su: upravlja Vrhovnim sudom, usklađuje rad sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica u Vrhovnom sudu, saziva i predsjedava Općoj sjednici Vrhovnog suda i proširenoj općoj sjednici, može sudjelovati u radu sjednice sudskog odjela i u tom slučaju predsjedava sjednici i sudjeluje u odlučivanju, upravlja sudskom upravom i odgovoran je za pravilno i zakonito obavljanje poslova u sudu i sudske uprave, donosi upravne i druge akte, izdaje naredbe i daje upute, potpisuje odluke, zaključke, izvješća i druge akte koje donosi Opća sjednica, nadzire rad ravnatelja sudske uprave Vrhovnog suda i financijsko materijalno poslovanje i nabavu i obavlja druge poslove utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o sudovima, Zakonom o državnim službenicima, Sudskim poslovnikom i drugim posebnim propisima.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske posredstvom Ministarstva pravosuđa i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske uspostavlja suradnju s vrhovnim sudovima drugih država i sudjeluje u radu međunarodnih skupova u području rada sudova i surađuje s međunarodnim institucijama za zaštitu prava.

 

Ured predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

U Uredu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske se obavljaju protokolarni poslovi koji se odnose na službene posjete predsjedniku i sucima Vrhovnog suda kao i posjete predsjednika i sudaca Vrhovnog suda, poslovi javnog priopćavanja, poslovi prijevoda.

Ured predsjednika organizira obveze predsjednika suda i vodi evidencije i izvješća o poslovima predsjednika.

Ured predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske predstavlja predstojnik ureda.

U Uredu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske djeluje savjetnik predsjednika Vrhovnog suda RH koji savjetuje predsjednika suda u poslovima posebnih stručnih znanja i pomažu predsjedniku u radu poslova sudske uprave.

Za obavljanje uredskih poslova u Uredu predsjednika ustrojava se:

Pisarnica sudske uprave u Uredu predsjednika Vrhovnog suda RH.

Radom pisarnice upravlja voditelj pisarnice.

 

Ured ravnatelja sudske uprave u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

U Uredu ravnatelja sudske uprave u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ravnatelj sudske uprave) obavljaju se poslovi sudske uprave iz nadležnosti ravnatelja sudske uprave i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, osobito: izrada normativnih akata, izrada i provedba projekata sudske uprave i nadzor njihove provedbe; upravljanje ljudskim potencijalima i organiziranje stručnog usavršavanja, rješavanje službeničkih i radnih odnosa službenika i namještenika i njihovih materijalnih prava, rješavanje radno pravnog statusa sudaca; organizacija uredskih poslova u sudu; nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem suda i drugih pomoćno tehničkih poslova; planiranje, organizacija i provedba javna nabave; nadzor nad trošenjem proračunskim sredstava; održavanje zgrade, postrojenja i opreme suda; organiziranje poslova statističkog praćenja rada suda i drugi poslovi povjereni od predsjednika suda.   

Radom Ureda ravnatelja sudske uprave upravlja ravnatelj sudske uprave u Vrhovnom sudu RH.

Ravnatelj uprave  organizira, nadzire i usklađuje rad drugih ustrojstvenih jedinica i to: sudskih pisarnica u kojima se obavljaju uredski poslovi kao što je prijem spisa, osnivanje, prijepis i otprema spisa i pomoćno-tehnički poslovi.

Za obavljanje poslova iz djelokruga ravnatelja sudske uprave u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

Odjel za informatičku podršku, obradu statističkih podataka i sudsku praksu

Odjel za knjižničarske i arhivske poslove

Odjel za ljudske potencijale i javnu nabavu

Odjel financijsko materijalnih poslova

Voditelji navedenih ustrojstvenih jedinica pomažu ravnatelju sudske uprave u Vrhovnom sudu RH obavljanje poslova sudske uprave.

Odjel za ljudske potencijale i javnu nabavu

Odjel za ljudske potencijale i javnu nabavu obavlja pravne i stručne poslove u vezi provedbe zakona i drugih propisa iz područja radno pravnih i službeničkih odnosa, planiranje i  upravljanje ljudskim potencijalima; sudjeluje u izradi prijedloga Financijskog plana proračuna Vrhovnog suda RH; na temelju financijskog plana izrađuje godišnji plan nabave i izmjene i dopune plana i objavljuje na mrežnim stranicama; organizira nabavu sukladno potrebama Vrhovnog suda; provodi postupke javne nabave i jednostavne nabave roba, radova i usluga po postupku propisanom propisima o javnoj nabavi i internim aktima jednostavne nabave; organizira i nadzire poslove pisarnica, opće, tehničke i pomoćne poslove i obavlja druge poslove.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela za ljudske potencijale i javnu nabavu ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

Pododsjek za ljudske potencijale

Odjeljak općih poslova

Odjeljak tehničkih i pomoćnih poslova

Pododsjek za javnu i jednostavnu nabavu.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

 

Odjel financijsko materijalnih poslova

Odjel financijsko materijalnih poslova organizira pripremu i izrađuje prijedlog Financijskog plana državnog proračuna za Vrhovni sud Republike Hrvatske, izrađuje financijski plan trošenja sredstava prema proračunskim klasifikacijama i kontrolira izvršenje financijskog plana i izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama, izrađuje periodične obračune, završni račun i konsolidirana izvješća; predlaže preraspodjelu proračunskih sredstava tijekom proračunske godine; obavlja poslove obračuna plaća službenika i namještenika i ostalih primanja dužnosnika u sustavu Centraliziranog obračuna plaća; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma u Elektroničkom oglasniku javne nabave, upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima, prati realizaciju svakog ugovora o nabavi i narudžbenice bilo na temelju središnje javne nabave po okvirnim sporazumima, javne nabave ili jednostavne nabave; vodi brigu o skladištenju nabavljene robe, opreme i materijala; evidentira izdavanje robe, opreme i materijala iz skladišta; vodi brigu o investicijskom i tekućem održavanju zgrade i opreme i organizira poslove održavanja zgrade i opreme.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela financijsko materijalnih poslova ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

Pododsjek računovodstvenih poslova

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

 

Odjel za informatičku podršku, obradu statističkih podataka i sudsku praksu

Odjel za informatičku podršku, obradu statističkih podataka i sudsku praksu obavlja stručne i tehničke poslove informacijskog sustava Vrhovnog suda Republike Hrvatske, osobito:

planira razvoj i održavanje informacijskog sustava Vrhovnog suda i zajedničkih informacijskih sustava s drugim sudovima; koordinira, standardizira i analizira, nadzire poslovne procese i daje podršku korisnicima sustava; razvija i implementira programski sustav sudske prakse svih sudova Republike Hrvatske te pruža podršku u radu korisnicima za upravljanje sudskom praksom; izvodi edukacije i školovanje voditelj centara sudske prakse te administratora i korisnika za rad u sustavu sudske prakse; sudjeluje u izradi i objavi Izbora odluka sudske prakse sudova; razvija i implementira programski sustav za potrebe Centra sudske prakse; organizira obradu statističkih podataka o radu Vrhovnog suda i drugih sudova; organizira održavanje i sistemsku podršku programske opreme Vrhovnog suda; nadzire rad računalno komunikacijskih mreža Vrhovnog suda; organizira tehničku i stručnu podršku korisnicima računalno komunikacijskog sustava i informatičko obrazovanje zaposlenika - korisnika sustava u Vrhovnom sudu.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela za informatičku podršku, obradu statističkih podataka i sudsku praksu  ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

Odsjek za informatičku podršku

Odjeljak za obradu sudske prakse i statističkih podataka.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

 

Odjel za knjižničarske i arhivske poslove

Odjel za knjižničarske i arhivske poslove obavlja stručne poslove prikupljanja i čuvanja knjižnične građe, vodi evidenciju o knjižnom fondu u informacijskom sustavu knjižnice, izdaje knjižnu građu na posudbu djelatnicima suda, prikuplja i čuva arhivsko i registraturno gradivo Vrhovnog suda Republike Hrvatske i vodi sve potrebne evidencije o gradivu, izlučuje i izdaje arhivsko gradivo te obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda.

U Odjelu djeluje Knjižnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Opća pismohrana.

Knjižnica Vrhovnog suda je specijalna vrste knjižnice zatvorenog tipa pod stručnim nadzorom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

 

Sudski odjeli u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

U Vrhovnom sudu Republike Hrvatske djeluju Građanski odjel i Kazneni odjel.

Rad u Građanskom i Kaznenom odjelu Vrhovnog suda odvija se u vijećima i na sjednicama odjela.

Sastav vijeća određuje se godišnjim rasporedom poslova sudaca Vrhovnog suda.

U radu vijeća sudjeluju sudski savjetnici u odjelu te vode knjigu vijećanja i zapisnik o vijećanju i glasanju o svakom predmetu u kojem vijeće donosi odluke.

 

Građanski odjel

Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske je sudski odjel koji obavlja sudbenu vlast najvišeg suda u Republici Hrvatskoj iz područja građanskog, trgovačkog i upravnog prava.

Radom Građanskog odjela rukovodi predsjednik odjela.

 

Kazneni odjel

Kazneni odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske je sudski odjel koji obavlja sudbenu vlast najvišeg suda u Republici Hrvatskoj iz područja kaznenog prava i stegovnih postupaka prema propisima o odvjetništvu i javnom bilježništvu.

Radom Kaznenog odjela rukovodi predsjednik odjela.

 

Sudske pisarnice u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Sudske pisarnice u Vrhovnom sudu RH obavljaju uredske i administrativne poslove za sudske odjele i predsjednike sudskih odjela u sudu.

Radom sudskih pisarnica u Vrhovnom sudu upravlja upravitelj sudskih pisarnica.

Za obavljanje uredskih poslova ustrojavaju se slijedeće pisarnice:

Građanska pisarnica           

Kaznena pisarnica

Pisarnica za prijepis

Pisarnica za prijem i otpremu       

Radom svake posebne pisarnice upravlja voditelj pisarnice.

 

Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova Vijeća Europe i Europske unije

Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova Vijeća Europe i Europske unije sudjeluje u razmjeni podataka između sudova koji čine Pravosudnu mrežu Europske unije i mrežu najviših sudova pri Europskom sudu za ljudska prava, ispunjava analitički upitnik o određenim pitanjima sudske prakse sudova pri Vijeću Europe ili Europske unije, istražuje sudsku praksu sudova prije Vijeću Europe ili Europske unije za potrebe konkretnog predmeta ili za potrebe upoznavanja s pojedinim odlukama navedenih sudova, razmjenjuje podatke i obavijesti s nižim sudovima važne za praćenje prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije, surađuje s Uredom zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i agentom pri Europskom sudu pravde, obavlja i druge poslove od važnosti za praćenje i proučavanje sudske praske sudova pri Vijeću Europe i Europske unije.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

 

Centar sudske prakse u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Centar sudske prakse (dalje: CSP) prati, analizira i objavljuje sudsku praksu Vrhovnog suda i svih sudova u Republici Hrvatskoj i objavljuje praksu sudova koji odlučuju na razini Europe i Europske unije.

Sjedište Centra sudske prakse je u Vrhovnom sudu.

CSP razvija informacijski sustav za upravljanje sudskom praksom SupraNova i daje podršku korisnicima sustava.

Centar sudske prakse objavljuje sudske odluke na Portalu Sudske prakse, organizira i unosi odluke u baze sudske prakse Europske unije po protokolima VE i EU- sukladno europskim identifikacijskim oznaka sudske prakse – Cadial, nadzire rad korisnika SupraNove u područnim centrima sudske prakse (CSP-a) i daju preporuke za pravila i standarde unosa i objave odluka.

Voditelj CSP-a je sudac Vrhovnog suda određen godišnjim rasporedom poslova Vrhovnog suda.

vrh stranice