Damir Kontrec

  Damir Kontrec

Damir Kontrec, mag.iur.

Predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 30. srpnja 1965.
Mjesto rođenja: Varaždin, Republika Hrvatska

Obrazovanje i kvalifikacije:

1991.  Pravosudni ispit 
1989.  Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1984.
Srednjoškolski centar "Gabriel Santo" u Varaždinu
1980.
Osnovna škola u Varaždinu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 15.10.2017. Predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske
od 15.2.2011.
Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2010. - 2011.
Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa
2006. - 2010.
Sudac i zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
1996. - 2006.
Predsjednik Općinskog suda u Varaždinu
1993. - 1996.
Sudac i zamjenik predsjednika Općinskog suda u Varaždinu
1991. - 1993.
Sudac Općinskog suda u Čakovcu
1989. - 1991.
Sudački vježbenik na Županijskom (Okružnom) sudu u Varaždinu

Ostale aktivnosti:

Potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva od 2018.
Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca od 2017.
Dopredsjednik Udruge hrvatskih sudaca
Član Državnog sudbenog vijeća u sazivu 2015. do 2019.
Član Izvršnog odbora European Network of Councils for Judiciary, 2017 - 2019
Predstavnik Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u European Land Registry Association (ELRA)
Sudac Službeničkog suda u Varaždinu i Zagrebu
Član Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu
Član Etičkog vijeća Opće bolnice u Varaždinu
Član radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje pregovora – pravne stečevine Europske unije 23. Pravosuđe i temeljna prava, radne podskupine za reformu pravosuđa
Član više radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akta u Ministarstvu pravosuđa, te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Član Ispitnog povjerenstva za pravosudne ispite pri Ministarstvu pravosuđa RH
Predsjednik Ispitnog povjerenstva Ministarstva pravosuđa za ovlaštene zemljišnoknjižne referente
Predstavnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske u Koordinacijskom odboru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Vanjski suradnik Zavoda za građansko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci
Predsjednik i član Gradskog izbornog povjerenstva Grada Varaždina i Županijskog izbornog povjerenstva Županije Varaždinske
Član Izdavačkog savjeta Hrvatske pravne revije

Sudjelovanje na stručnim skupovima i predavanjima:

Kao predavač sudjelovao na više stručnih skupova u inozemstvu u Peru, Belgiji, Njemačkoj, Crnoj Gori i Makedoniji
Sudjelovao na međunarodnim kongresima i studijskim putovanjima u SAD, Španjolskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji
Predavač i voditelj radionica na Pravosudnoj akademiji u sklopu cjeloživotnog obrazovanja, kao i za vježbenike
Predavač u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i vježbenike
Predavač na savjetovanjima u organizaciji Narodnih novina d.d., Organizatora d.o.o., Inženjerskog biroa d.d., Novog informatora d.o.o., Hrvatske gospodarske komore, Pravnog fakulteta u Rijeci, Građevinskog fakulteta u Zagrebu i dr.

Stručni radovi i publikacije:

Autor i koautor nekoliko knjiga iz područja građanskog prava, posebice iz zemljišnoknjižnog prava, ovršnog prava i nasljednog prava
Autor nekoliko znanstvenih i više desetaka stručnih radova iz područja građanskog prava

Koautor knjiga:
 • Priručnik "Osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje zemljišne knjige" (Novi Informator, Zagreb, 2005.), koautori dr. Jadrankom Crnićem i Ana-Marijom Končić
 • Priručnik "Agent prodaje nekretnina" u izdanju Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, autor poglavlja "Osnove zemljišnoknjižnog prava za agente prodaje nekretnina", listopad 2007. "Građevinsko zemljište – od parcelacijskog elaborata do upisa u zemljišne knjige" (koautori - Ana-Marija Končić, Vladimir Krtalić, Mato Pelivan i Davor Rajčić) – izdanje Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 • "Status i promet nekretnina – aktualnosti 2009" (koautori Vlado Belaj, Damir Feher, Ana-Marija Končić, Vladimir Krtalić, Mato Pelivan, Davor Rajčić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 • "Primjena Zakona o općem upravnom postupku i drugih novih propisa u prostornom uređenju i gradnji" (koautori Josip Bienenfeld, Lino Fučić, Davor Rajčić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2010.

Znanstveni radovi:
 • "Pojedinačni ispravni postupak", Godišnjak 13, Organizator, Zagreb, 2006., izvorni znanstveni rad
 • "Tužbe zemljišnoknjižnog prava" – Godišnjak 14, Organizator, Zagreb, 2007. godine; (isti članak objavljen u časopisu Pravo u gospodarstvu br. 6/2007), izvorni znanstveni rad
 • "Osnivanje i obnova zemljišnih knjiga - rad zemljišnoknjižnog i katastarskog povjerenstva (de lege lata, de lege ferenda), - Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 2008.), pregledni znanstveni rad
 • "Stranci kao vlasnici nekretnina u Republici Hrvatskoj", Pravo u gospodarstvu, vol. 43. no. 3, 2009., Zagreb, pregledni znanstveni rad
 • "Povezivanje zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine - nova uloga upravitelja nekretnina", Godišnjak 17, Organizator, Zagreb, 2010. - izvorni znanstveni rad
 • "Novela Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. i pravna sredstva za zaštitu od nevaljanih i nezakonitih upisa u zemljišnoj knjizi, Godišnjak 20., Organizator, Zagreb, 2013.

Stručni radovi:
 • "Informatizacija zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj" Zbornik radova sa simpozija, Županijski sud u Vukovaru 24. travnja 1998., isti članak je objavljen i u časopisu Hrvatsko sudstvo br. 6/1998
 • "Pojedinačni ispravni postupak u zemljišnoknjižnom pravu u Republici Hrvatskoj", Godišnjak 5 – Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Opatija, 1998., isti članak je objavljen i u časopisu "Informator" br. 4666 od 25. studenog 1998., te u časopisu "Javni bilježnik" br. 3/1998.
 • "Informacijske tehnologije u pravosuđu Republike Hrvatske" (koautorstvo s gospođom Nevenkom Rogan-Škrapec), objavljeno u materijalima Vijeća Europe na 14. kolokviju o informacijskim tehnologijama u pravu u Europi – Cambridge, 9. - 11. svibnja 2000.
 • "EOP zemljišna knjiga i stvaranje jedinstvene baze zemljišnih podataka" - Zbornik radova Drugog hrvatskog kongresa o katastru, Zagreb, 24. - 26. listopada 2001.
 • "Uvođenje informacijskih tehnologija u zemljišnu knjigu i jedinstvena baza zemljišnih podataka uz osvrt na uknjižbu etažnog vlasništva i prava građenja" - Savjetovanja upravitelja nekretnina, Plitvice, 14. - 16. listopada 2001.
 • "Uloga javnih bilježnika prema novom Zakonu o nasljeđivanju - Godišnjak 10 – XVIII. savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 2003.
 • "Predstavlja li prenošenje nadležnosti za vođenje ostavinskih postupaka javnim bilježnicima stvarno rasterećenje općinskih sudova" - Informator br. 5323 od 16. ožujka 2005., isti članak objavljen i u časopisu Javni bilježnik br. 20 – travanj 2005.
 • "Zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka u Republici Sloveniji" - Hrvatska pravna revija, broj 5 – svibanj 2005.
 • "Dopuštenost žalbe protiv rješenja zemljišnoknjižnog suda o upisu zabilježbe ovrhe" - Informator broj 5377 od 17. rujna 2005.
 • "Odlučivanje zemljišnoknjižnog suda u slučaju kada je odluku o upisu donio drugi sud ili drugo tijelo u granicama svoje nadležnosti" - Godišnjak 12 – Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, 2005.
 • "Uloga raspravnog suca kod mirnog rješenja sporova u građanskim predmetima" - 13. Hrvatski dani arbitraže i mirenja – Stalno izbrano sudište HGK, Zagreb, 2005.
 • "Vlasništvo posebnog dijela nekretnine stečeno prije i poslije 1. siječnja 1997. godine" (Zbornik radova sa seminar Novog informatora – 24. veljača 2006.
 • "Iskustva iz rada službeničkih sudova" - Zbornik radova sa seminara o europeizaciji državne uprave Novog informatora– 9. ožujka 2006.
 • "Pravni promet nekretnina koje nisu upisane u zemljišnu knjigu" - Zbornik radova "Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina", Narodne novine, 2004.
 • "Parcelacija nekretnine i provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi" - Zbornik radova "Nekretnine kao objekti imovinskih prava", Narodne novine , 2005.
 • "Utvrđivanje knjižnog predništva u zemljišnoknjižnom postupku i načelo knjižnog prednika" - Zbornik radova Nekretnine kao objekti imovinskih prava, Narodne novine 2006.
 • "Služnost vodova"Zbornik radova sa savjetovanja Novog informatora, 2006.
 • "Posrednici u prometu nekretnina i zemljišne knjige" - Zbornik radova s Foruma poslovanja nekretnina u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Osijek, 2006.
 • "Amicable Settlement od Civil Disputes – the Role of the Trial Judge", objavljeno u Croatian Arbitration Yearbook, vol. 13, Zagreb, 2006.
 • "Najčešća praktična pitanja zemljišnoknjižnog prava u praksi" - Zbornik radova sa savjetovanja TEB-a Zagreb, 2007.
 • "Nekretnine u vlasništvu ustanova i pravo građenja (model javno-privatnog partnerstva)" - Zbornik radova "Zemljišne knjige i odgoda povjerenja", Novi Informator, 2007.
 • "Refleksije novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina" - Zbornik radova "Nekretnine kao objekti imovinskih prava", Narodne novine, 2007.
 • "Primjena pravila parničnog postupka u zemljišnoknjižnom postupku" - Zbornik radova "Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige", Novi informator, 2007.
 • "Jedinstvena baza zemljišnih podataka i zajednički informacijski sustav zemljišne knjige i katastra (uloga javnih bilježnika i utjecaj na pravnu sigurnost)" – objavljeno u časopisu Javni bilježnik, studeni 2007.
 • "Novine u Zakonu o zemljišnim knjigama" - Zbornik radova s 12. foruma poslovanja nekretninama, Hrvatske gospodarske komore, Primošten, listopad 2007.
 • "Uspostava jedinstvene baze zemljišnih podataka (BZP) i zajedničkog informacijskog sustava (ZIS) zemljišne knjige i katastra", - Zbornik radova s 12. foruma poslovanja nekretninama, Hrvatske gospodarske komore, Primošten, listopad 2007.
 • "Stvaranje baze zemljišnih podataka u Republici Hrvatskoj (sustavni i pojedinačni pristup, odnos prema Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišne knjige i katastra)" - Zbornik radova „Nekretnine u pravnom prometu – aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse – 2007.", Inženjerski biro, 2007.
 • "Promet nekretnina sa stajališta legaliteta objekata" - Zbornik radova "Posredovanje u prometu nekretnina", Novi Informator, 2008.
 • "Utjecaj novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji na upis u zemljišnu knjigu" - Zbornik radova "Primjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji", Novi informator, 2008.
 • "Postupci ispravka upisa u zemljišnoj knjizi (ispravak pogrešnog upisa, brisovna tužba, ispravni postupak – rasprava za ispravak, tužba za ispravak)" - stručni članak, objavljen u knjizi "Nekretnine kao objekti imovinskih prava – prilagodba propisima EU, raspolaganje nekretninama, zemljišne knjige, posredovanje", Narodne novine, Zagreb, 2008.
 • "Provedba rješenja o nasljeđivanju u zemljišnim knjigama (dvojbe i problemi u praksi)" - stručni članak, objavljen u knjizi "Nekretnine – aktualnosti zakonodavstva i prakse", Novi informator, Zagreb, 2008.
 • "Javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku; Javni bilježnik u prometu nekretnina (stanje u Republici Hrvatskoj de lege lata)", stručni članci objavljeni u knjizi "Kompetencije javnih bilježnika u ostavinskom postupku, postupku medijacije te u prometu nekretnina u zemljama jugoistočne Europe", Hrvatska javnobilježnika komora, Hrvatska javnobilježnika akademija, IRENE – Institut za istraživanje i studije europskog notarijata, Zagreb, 2008.
 • "Utjecaj zastare tražbine na upisano založno pravo (hipoteku) u zemljišnoj knjizi" - stručni članak objavljen u knjizi "Nekretnine u pravnom prometu – aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse – 2008.", Inženjerski biro, Zagreb, 2008.
 • "Plomba u zemljišnoknjižnom postupku (značenje, dileme u praksi i problemi u primjeni čl. 57. st. 2. Zemljišnoknjižnog poslovnika)", Godišnjak 15, XXIII. Savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2008.
 • "Upis etažnog vlasništva (vlasništva posebnog dijela nekretnine) u zemljišnoj knjizi (s posebnim osvrtom na upise izvršene prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dvojbe i problemi u praksi), stručni članak, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol.30, broj 1, Rijeka 2009.
 • "Geometrijska dioba nekretnine (pravo suvlasnika i ograničenja u praksi), stručni članak, Zbornik radova sa savjetovanja "Aktualnosti u području nekretnina – 2009.", Novi informator d.o.o., Zagreb, 2009.
 • "Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora – de lege lata i de lege ferenda", stručni članak, u knjizi "Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Novi informator, Zagreb, 2009.
 • "Predmjeve iz čl. 362. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i upis u zemljišne knjige", stručni članak,  Zbornik radova sa savjetovanja "Aktualnosti u prostornom uređenju i gradnji – 2009., Novi informator d.o.o., Zagreb, 2009.
 • "Sporovi oko međe tijekom postupka katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga", stručni članak, Zbornik radova sa savjetovanja "Nekretnine u pravnom prometu – aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse -2009.", Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2009.
 • "Osnivanje i obnova zemljišne knjige prema Konačnom prijedlogu Novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013.", Zakon o zemljišnim knjigama – Konačni prijedlog Novele iz 2013., Novi informator, Zagreb, 2013.
 • "Novo uređenje pravnih lijekova (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine); Pojedinačni ispravni postupak (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine)", Novela Zakona o zemljišnim knjigama – novine u pravnom okviru zemljišnoknjižnog sustava , Inženjerski biro, Zagreb, 2013.
 • "Parcelacija nekretnine na temelju sudske presude", Aktualnosti u području nekretnina – 2013., Novi informator, Zagreb, 2013.
 • "Novela Zakona o parničnom postupku i novi Zakon o sudovima, Opći pregled Novele Zakona o parničnom postupku iz 2013. Godine", Inženjerski biro, 2013.
 • "Novine u posebnim parničnim postupcima", Novi informator, Zagreb, 2013.
 • "O pravnim posljedicama otvaranja stečajnog postupka i primjena Ovršnog zakona u stečajnom postupku", Stečaj i ovrha, Novi informator, Zagreb, 2013.
 • "Utjecaj legalizacije na upis građevine u katastar i zemljišnu knjigu", Novi informator, Zagreb, 2013.
 • "Postupak izlaganja novog katastarskog operata i obnove zemljišnih knjiga (Kako postupati nakon Novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine)", VI. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije, HKOIG, Zagreb, 2013.
vrh stranice