mr. sc. Dražen Jakovina

Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Osobni podaci:

Datum rođenja: 25. studenog 1966.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska 

Obrazovanje i kvalifikacije:

2010. Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao znanstveni stupanj magistra pravnih znanosti
1993.  Pravosudni ispit 
1990. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1986. Obrazovni centar za strane jezike - klasični smjer
1972. - 1980. Osnovna škola "Otokar Keršovani"

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.4.2018. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2016. - 2017. Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u Županijskom sudu u Zagrebu
2017. - 2018.
2013. - 2016.
Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Zagrebu 
2013. - 2018. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu, uz rad u građanskom vijeću drugoga stupnja
2009. - 2013. Zamjenik predsjednika Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
2009. - 2013. Voditelj Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse Županijskog suda u Zagrebu, uz rad u građanskom vijeću drugoga stupnja 
2006. - 2018. Sudac Županijskog suda u Zagrebu - Građanski odjel
2004. - 2006. Voditelj Grupe za naknadu štete
1999. - 2006. Voditelj Grupe za naknadu štete povodom informacija objavljenih u medijima
1996. - 2006. Sudac Općinskog suda u Zagrebu - Građanski odjel i Općinskog građanskog suda u Zagrebu 
1996.  Savjetnik u Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske
1993. - 1996. Asistent - znanstveni novak u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1991. - 1993.  Vježbenik i savjetnik u Općinskom javnom tužiteljstvu u Zagrebu

Ostale aktivnosti:

2007. - 2011. Predsjednik Sudačkog vijeća Županijskog suda u Zagrebu
2011. - 2015. Član i zamjenik predsjednika Državnog sudbenog vijeća
od 2014. Predsjednik Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu 
2010. - 2014. Tajnik Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu 
2011. - 2015. Predavač u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 
od 2004. Predavač u Pravosudnoj akademiji 
2008. - 2013. Suradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta "Uvod u medicinsko vještačenje i odgovornost liječnika"
2008., 2014., 2015. Suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Pravo osiguranja, Građansko procesno pravo i Građansko pravo

2011., 2013.,

2015., 2018.

Član radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
2007. Član radne grupe Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu Nacrta prijedloga Zakona o odvjetništvu
2009. Član radne grupe Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju

Aktivnosti u pravnim tijelima i društvima:

2009. - 2018. Član Izbornog povjerenstva Grada Zagreba 
 - Član Zakladne uprave Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić 
 - Član Udruge hrvatskih sudaca 

Stručni radovi i publikacije:

Autor i suautor nekoliko knjiga, monografija, zbornika radova i udžbenika iz područja građanskog prava, građanskog procesnog prava, prava osiguranja i radnog prava:
 • Parnični postupak-vodič za novinare, Press data 2003., Zagreb
 • Odgovornost za štetu, suautorstvo s I. Crnić, M. Čurković, I. Grbin, I. Kaladić,  P. Klarić, H. Momčinović, Inženjerski biro, Zagreb, 2004.
 • Ugovor o osiguranju prema novom ZOO-u, suautorstvo s J. Brežanski, M. Ćurković, M. Giunio, H. Kačer, A. Lui, N. Mijatović, H. Momčinović, H. Pauković, A. Radolović, Đ. Sessa, I. Vrljić,  Inženjerski biro, Zagreb, 2005.
 • Novi propisi iz osiguranja, suautorstvo s M.Ćurković, B. Klopović, A. Krivičić, A. Lui, N. Marković, B. Matijević, H. Pauković, I. Severin, Inženjerski biro, Zagreb, 2006.
 • Naknada neimovinske štete-nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oštećenja zdravlja, suautorstvo s L. Belanić, M. Ćurković, J. Frajlić, I. Grbin, D. Katić, P. Klarić, M. Klokočovnik, S. Ledić, J. Liović Merkaš, S. Nikšić, H. Pauković, Ć. Salahović, B. Spiz, Z. Hrvoj Šipek, Zagreb, 2010.
 • Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc, suautorstvo s  J. Barbić, A. Radolović, S. Petrović, H. Kačer, H. Momčinović, A. Perkušić, M. Perkušić, Š. Jozipović, M. Bukovac Puvača, G. Mihelčić, D. Jurić, S. Nikšić, D. Kontrec, E. Mišćenić, O. Radolović, J. Bajt, J. Čuveljak, B. Ivančić-Kačer, Lj. Matuško Antonić, I. Tuhtan Grgić, M. A. Giunio, T. Matić.
 • Radno pravo, suatorstvo s H. Majić, Lj. Mintas Hodak, Ž. Pajalić, A. Pešutić, I. Veselić.
 
Autor nekoliko znanstvenih radova i više desetaka stručnih radova iz područja građanskog prava, građanskog procesnog prava, prava osiguranja i radnog prava
Pregled znanstvenih i stručnih radova... 

Autor nekoliko obrazovnih materijala Pravosudne akademije:

 • Odgovornost za štetu i novi Zakon o obveznim odnosima, Zagreb, 2006. suautorstvo s M. Baretić i S. Nikšić 
 • Nevaljanost pravnih poslova po novom Zakonu o obveznim odnosima, Zagreb, 2007. suautorstvo s A. Keglević i S. Nikšić  
 • Naknada neimovinske štete - Zakon o medijima, neimovinska šteta pravnih osoba, Zagreb, 2008., suautorstvo s G. Škugor
 • Uvod u sudsko mirenje, Zagreb, 2009. suautorstvo s B. Blažević, S Šimac, V. Boić 
 • Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla i zakona, Zagreb, 2010. suautorstvo sa G. Filipović

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na više znanstvenih i stručnih savjetovanja i skupova u zemlji i inozemstvu

 • Znanstveni skup povodom 50. obljetnice rada Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti uz izlaganje pod naslovom “Odgovornost brodara za smrt ili tjelesne ozljede putnika-međunarodna regulativa i pomorski zakonik”, Zagreb, 1995.
 • Međunarodni stručni skup pod nazivom “Multilateral meeting on the theme of judicial policies” uz izlaganje na temu “Judicial system in the Republic of Croatia with the special view on the responsability of the bearer of judicial policy”, Vijeće Europe, Strasbourg, 2000.
 • Međunarodni stručni skup pod nazivom “Odgovornost za objavljenu informaciju - pravo na privatnost” uz izlaganje na temu “Sudska praksa u određivanju naknade štete u Republici Hrvatskoj - okolnosti od kojih zavisi visina naknade štete”, Zagreb, 2000.  
 • Stručni skup pod nazivom “Odgovornost za štetu“ uz izlaganje na temu “Odgovornost nakladnika za štetu“, Zagreb, 2004.
 • Regionalni okrugli stol o međunarodnoj suradnji sudova u građanskim i trgovačkim predmetima uz izlaganje na temu “Prezentacija hrvatskog sistema pružanja pravne pomoći inozemnim sudovima“, Zagreb, 2005.
 • Stručno savjetovanje pod nazivom “Ugovor o osiguranju prema novom ZOO-u“ uz izlaganje na temu “Odnos odgovornosti vozača-štetnika i odgovornosti njegovog osiguratelja“, Zagreb, 2005.
 • Stručni skup Hrvatskog liječničkog zbora pod nazivom “Novine u Zakonu o obveznim odnosima“ uz izlaganje na temu “Pravni aspekti vještačenja u postupcima radi naknade štete“, Zagreb, 2005. 
 • Stručno savjetovanje pod nazivom “Novi propisi iz osiguranja“ uz izlaganje na temu “Položaj oštećenika prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu“, Zagreb, 2006.
 • Stručni skup Hrvatskog liječničkog zbora pod nazivom „Vigilna koma - medicinski i pravni aspekt“ uz izlaganje na temu “Pravni aspekti vigilne kome“, Zagreb, 2006. 
 • 15. savjetovanje o obradi i likvidaciji međunarodnih automobilskih šteta uz izlaganje na temu “Zastara tražbine naknade neimovinske štete - dosadašnja sudska praksa i novi ZOO“, Opatija 2007.
 • 17. savjetovanje o obradi i likvidaciji međunarodnih automobilskih šteta uz izlaganje na temu “Teret dokazivanja u postupcima naknade štete“, Opatija 2009.
 • Stručni skup Hrvatske liječničke komore uz izlaganje na temu “Nalaz i mišljenje medicinskih vještaka - pravni aspekti“, Zagreb,  prosinac 2009.
 • Stručni skup pod nazivom Naknada neimovinske štete-nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oštećenja zdravlja uz izlaganje na temu “Problematika uz odlučivanje o visini pravične novčane naknade“, Opatija 2010.
 • Stručno savjetovanje pod nazivom Odgovornost medija uz izlaganje na temu “Granice odštetne odgovornosti nakladnika“, Zagreb, 2011.
 • Stručno savjetovanje pod nazivom Novine Zakona o parničnom postupku uz izlaganje na temu “Žalba u parničnom postupku“, Zagreb, 2011.
 • Seminar Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse uz izlaganje na temu “Regresni zahtjevi s osvrtom na zastaru“, Opatija, 2011.
 • 50. jubilarni susret pravnika u gospodarstvu uz izlaganje na temu “Naknada štete iz radnih odnosa“, Opatija, 2012.
 • Seminar Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse uz izlaganje na temu “Sporovi male vrijednosti“, Opatija, 2012. 
 • Znanstvena konferencija o povredi prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu uz izlaganje na temu “Povreda prava osobnosti pravnih osoba“, Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2014.
 • Znanstveni međunarodni skup pod nazivom “Ko bira sudije redovnih sudova“ uz izlaganje na temu “Državno sudbeno vijeće u pravnom sustavu Republike Hrvatske“, Sarajevo, 2014.
 • Seminar Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse uz izlaganje na temu “Raskid ugovora“, Opatija, 2014.
 • Stručni skup Dani hrvatskog osiguranja 2017 uz izlaganje na temu “O renti“, Opatija 2017.

Nagrade i priznanja:

Dekanova nagrada za najboljeg studenta na III. godini studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 1988/89.
Dekanova nagrada za najboljeg studenta koji je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 1989/90. 
Rektorova nagrada za najbolji pisani studentni rad u akademskoj godini 1989/90. pod naslovom "Poduzeća i privredni razvoj - pravni i ekonomski aspekt" 
Nagrada Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studente Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 1989/90. 
vrh stranice