Goranka Barać-Ručević

 Goranka Barac-Rucevic

Goranka Barać-Ručević, mag.iur.

Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Osobni podaci:

Datum rođenja: 17. siječnja 1967.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska 

Obrazovanje i kvalifikacije:

1992.  Pravosudni ispit 
1984. - 1989. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 
1983. - 1984. Centar za upravu i pravosuđe u Zagrebu 
1981. - 1983. Matematičko-informatički obrazovni centar u Zagrebu 
1973. - 1981. Osnovna škola u Zagrebu

Radno iskustvo u pravosuđu:

od 1.4.2018. Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2008. - 2018. Sutkinja Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
2007. - 2008. Sutkinja Općinskog suda u Zagrebu na ispomoći u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
1996. - 2008. Sutkinja Općinskog suda u Zagrebu
1993. - 1996. Odvjetnica u Zagrebu
1989. - 1993. Odvjetnička vježbenica u Zagrebu

Sudjelovanje u pravnim tijelima i društvima:

2003. - 2015. Članica stručnog tima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
  Članica Udruge hrvatskih sudaca
  Članica Hrvatske udruge za mirenje

Ostalo:

Članica projektnog tima pri Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za uvođenje i razvoj sustava za praćenje sudske prakse - SupraNova
Voditeljica Regionalnog centra sudske prakse za područje Županijskog suda u Zagrebu te članica Uredništva Centra sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske (SupraNova) u razdoblju od 2012. -  2016.
Članica radne skupine Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu provedbenih propisa prema Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Članica stručne skupine Pravosudne akademije za izradu testova za provjeru znanja vježbenika 

Sudjelovanje na stručnim skupovima i predavanjima:

2008. do danas  Autorica  obrazovnih materijala i voditeljica radionica Pravosudne akademije u programu cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i u programu obuke vježbenika u pravosudnim tijelima 
2008. i 2009. Voditeljica radionice na temu Zaštita od diskriminacije u organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske
2010. Voditeljica radionice u okviru 10. savjetovanja sudaca trgovačkih sudova na temu Naknada štete iz radnih odnosa
2011. Predavačica na seminaru Upravni spor u praksi, na temu Dokazi u upravnom sporu, u organizaciji Organizator d.o.o. Zagreb
2011. Predavačica na I. regionalnoj konferenciji o ulozi pravobraniteljskih ureda u suzbijanju diskriminacije
2014. Predavačica na 2. Kongresu Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata na temu Građanskopravna odgovornost za liječničku pogrešku
2014. Voditeljica  serije  radionica na temu  Povelja o temeljnim pravima Europske unije, a u okviru projekta "Povelja o temeljnim pravima kao živi dokument" u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann (Austrija), Institutom za međunarodne pravne studije (Italija), Sveučilištem u Milanu - Pravni fakultet (Italija) i Institutom za pravo i društvo (Poljska) te Pravosudnom akademijom
2015. Predavačica  na međunarodnom seminaru za suce s područja EU - “THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION IN PRACTICE“  u organizaciji ERA -  Academy of European Law u suradnji s Pravosudnom akademijom, s predavanjem na temu "Uloga Povelje u zakonskom okviru EU i njezina relevantnost za nacionalne pravne poretke“
2016. Voditeljica serije radionica za suce na temu Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj, u organizaciji CMS - Centra za mirovne studije i Pravosudne akademije 
2017. Voditeljica pravnog praktikuma na temu Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla u organizaciji “IUS INFO“
2017. Voditeljica ciklusa seminara te suautorica obrazovnih materijala i priručnika, na temu Ključni instrumenti antidiskriminacijskog prava - razvoj i primjena kroz sudsku praksu u organizaciji CMS - Centra za mirovne studije i Pravosudne akademije
2017. Voditeljica web seminara na temu Osnovne postavke anti - diskriminacijskog  prava u organizaciji CMS - Centra za mirovne studije i Pravosudne akademije
2018. Voditeljica pravnog praktikuma na temu Stjecanje prava vlasništva na temelju zakona u organizaciji IUS INFO   
 - Povremeni gost predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 - Sudionica različitih stručnih seminara, edukacija, radionica, stručnih skupova, okruglih stolova i sl. iz područja građanskog prava te njemu bliskih i povezanih područja 
   
vrh stranice