Građansko pravo - dr. Ivan Kaladić

 

"Bespravno oduzimanje stvari i zastara tražbine naknade za oduzetu stvar", Pravo i porezi, 5/2000

"Da li je na temelju Zakona o obveznim odnosima moguće dosuditi naknadu nematerijalne štete za slučaj smanjenih izgleda za dobru udaju", Naša zakonitost, 5/1989

"Da li se odredba čl. 186. Zakona o obveznim odnosima odnosi samo na dospjelost obveze naknade materijalne štete", Odvjetnik, 9-10/1985

"Ispravak jedne nepravde učinjene u sudstvu bivšeg političkog sustava", Sudac, 4-5/1999

"Izvršenje kupoprodajnog ugovora nije način (modusi) stjecanja prava vlasništva na nekretnini", Informator, 4968-4969

"Je li još uvijek važeća odredba čl. 269. st. 1. Zakona o braku i porodičnim odnosima", Hrvatsko sudstvo, 3/1997.

"Je li moguće osloboditi ovrhovoditelja obveze polaganja kupovnine u ovršnom postupku", Pravo i porezi, 11/2000

"Je li oštećenikova krivnja istovjetna s krivnjom u građanskopravnom smislu", Pravo u gospodarstvu, 5/2001

"Jesu li dospjelost ili pravomoćna presuda kojom se utvrđuje dospjelost pravna osnova (titulus) za stjecanje prava vlasništva na nekretninama", Inforamator, 4944-4945

"Još o pitanju zastare prava na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju", Zakonitost, 8-12/1993

"Kada prestaje radni odnos u slučaju neopravdanog izostanka s rada", Pravo u gospodarstvu, 9-10/1995

"Kolizija odgovornosti imalaca motornih vozila za štete izazvane motornim vozilima u pokretu, zakon o obligacionalnim odnosima 1978-1988", Pravni život, I Tom, Beograd, 1988.

"Komentar sudske odluke", Pravni vjesnik, 1/1987

"Komentar sudske odluke o naknadi nematerijalne štete zbog prekida školovanja", Zakonitost, 5/1992

"Krug posrednih oštećenika kojima Zakon o obveznim odnosima priznaje novčanu naknadu nematerijalne štete u vezi smrti bliske osobe i potreba njegova proširenja, te kriteriji za odmjeravanje novčane naknade za taj vid nematerijalne štete", Hrvatska pravna revija, 1/2002

"Mijenja li naknadno ugovaranje veće kamate karakter oročenog deviznog depozita koji je postao javni dug Republike Hrvatske", Informator, 4922

"Može li se pored naknade zbog gubitka zarade zbog potpune ili djelomične nesposobnosti za rad dosuditi novčana naknada (satisfakcija) u vezi smanjenja radne sposobnosti?", Odvjetnik, 9-10/1984

"Može li se povodom prijedloga za ponavljanje postupka u parnici ispitivati pravnu valjanost odluke o postavljanju privremenog zastupnika i odluke o imenovanju skrbnika za poseban slučaj", Pravo i porezi, 4/2001

"Naknada materijalne štete zbog oštećenikove radne nesposobnosti i mogućnost revalorizacije te štete", Aktualnosti hrvatskog zakonddavstva i prakvne prakse, Zbornik radova, 1996.

"Naknada štete za tuđu pomoć i njegu", Informator br. 4305 

"Naknada štete zbog gubitka zarade uslijed nesposobnosti za rad domaćice", Naša zakonitost, 5/1989

"Neki aspekti raskida ugovora zbog neispunjenja", Pravo i porezi, 1/2000

"Nemogućnost poništenja zapisnika upravnog tijela u parničnom postupku", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zbornik radova, 2001

"Nešto o dospjelosti kamate u smislu čl. 7. st. 5. Zakona o pretvaranju deviznih depozita u javni dug Republike Hrvatske", Pravo i porezi, 6/2001

"Nešto o izmjeni dosuđene nakande štete u vidu rente", Odvjetnik, 3-4/1986

"Nešto o konkurenciji objektivnih i subjektivnih odgovornosti s posebnim osvrtom na odgovornost za štetu nastalu trećoj osobi zbog sudara motornog i zaprežnog vozila", Zbornik radova, Odgovornost za štetu, 1987.

"Nešto o krivnji oštećenika imatelja motornog vozila u primjeni čl. 178. Zakona o obveznim odnosima", Pravo u gospodarstvu, 2/1997.

"Nešto o naknadi štete u slučaju popravka oštećene stvari", Odvjetnik, 11-12/1985

"Nešto o odmjeravanju udjela podijeljene odgovornosti u sudskoj praksi", Odvjetnik, 7-8/1988

"Nešto o početku zastare u slučaju stjecanja bez osnove", Hrvatska pravna revija, 8/2002

"Nešto o problemu pravne valjanosti ugovora o darovanju nekretnina u slučaju kad nije izvršena predaja u posjed darovanih nekretnina", Zakon o obveznim odnosima u praksi, Zbornik radova, 1988.

"Ništavost ugovorne odredbe o otkupunoj cijeni stana utvrđenoj u smislu ukinute odredbe čl. 20A Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo", Hrvatska pravna revija, 12/2001

"O deliktnoj nesposobnosti oštećenika u svezi s objektivnom odgovornošću štetnika", Pravo u gospodarstvu, 2/1998.

"O dospjelosti naknade štete", Pravni vjesnik, 2-3/1985

"O dospjelosti obveze naknade za tuđu pomoć i njegu", Pravo u gospodarstvu, 5/1998.

"Odgovornost osiguratelja temeljem obveznoga osiguranja od odgovornosti za štetu prouzročenu motornim vozilima u pokretu trećim osobama do zbroja svota osiguranja", Pravo i porezi, 3/2001

"Odgovornost u slučaju prometne nezgode izazvane motornim vozilima u pokretu - pitanje podijeljenje odgovornosti u konkretnom slučaju iz sudske prakse", Pravo i porezi, 6/1999.

"O gubitku zarade zbog nesposobnosti za rad poljoprivrednika", Naša zakonitost, 9/1985

"O jednom pravnom stavu u svezi s mogućnošću isticanja zahtjeva za utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini nadijeljenoj u komasacijskom postupku", Zakonitost, 11-12/1992

"O jednom slučaju iz sudske prakse", Pravni vjesnik, 2/1985

"O mogućnosti dosuđenja zateznih kamata na naknadu parničnih troškova", Naša zakonitost, 7-8/1989

"O mogućnosti zastare zahtjeva za izdavanje tabularne isprave", Odvjetnik, 5-6/2000

"O odredbi članka 122. stavka 3. Zakona o nasljeđivanju", Zakonitost, 3/1992

"O početku tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu materijalne nenovčane štete", Hrvatska pravna revija, br. 1/03

"O podijeljenoj odgovornosti suvozača i udjelu vozača motornih vozila", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zbornik radova, 1993.

"O pravovremenosti tužbe za poništenje odluke o prestanku radnog odnosa protiv koje je podnesen prigovor o kojem nadležni organ u organizaciji nije odlučio", Aktualnosti hrvatskog zakonddavstva i prakvne prakse, Zbornik radova, 1993.

"O utvrđivanju visine novčane naknade nematerijalne i druge štete kada štetnik prethodno djelomično štetu podmiri", Pravo u gospodarstvu, 5-6/1994.

"O vremenu dospjelosti prava na otpreminu", Pravo i porezi, 9/2001

"Pravična novčana naknada za duševne boli zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje", Hrvatska pravna revija, 7/2002

"Pravična novčana naknada za duševne boli zbog naruženosti, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje", Informator, 5031

"Pravična novčana naknada za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje", Hrvatska pravna revija, 3/2002

"Pravo zadržavanja u okviru najma stana", Informator, br. 4852-4853

"Pravo zadržavanja u okviru zakupa poslovnog prostora", Pravo i porezi, 8/2000

"Prema kojim okolnostima u vremenskom smislu se određuje cijena stana kada presuda nadomješta ugovor o kupoprodaji stana", Pravo i porezi, 8/2002

"Prestanak mogućnosti realizacije prava vlasništva u vezi s odredbom čl. 231. Zakona o nasljeđivanju", Vlasništvo i druga stvarna prava u praksi, Zbornik radova, 1991.

"Prešutna obnova ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog na određeno vrijeme", Informator, br. 4800

"Ratni vojni invalidi Drugog svjetskog rata izjednačeni su sa ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata u pogledu prava na popust cijene pri kupnji stana", Hrvatska pravna revizija, 8/2001

"Sastav prvostupanjskog suda u parnici iz radnog odnosa", Pravo u gospodarstvu, 1/2001

"Sudska nadležnost za zabranu štrajka i isključenja s rada", Informator, br. 4875

"Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban Zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj", Pravo i porezi, 5/2001 

"Uknjižba prava vlasništva stečena dospjelošću na nekretninama", Pravo i porezi, 4/2000

"Utjecaj ranijih pravomoćnih presuda na spor o naknadi u svezi podijeljene odgovornosti", Pravo i porezi, 1999.

"Vrijeme utvrđivanja vrijednosti ostatka stvari u vezi s utvrđenjem visine štete kod oštećenja ili uništenja stvari", Odvjetnik, 1-2/1985

"Zastarijeva li pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zbornik radova, 1992.

vrh stranice