Građansko pravo - mr.sc. Andrija Eraković

 

"Druga novela Stečajnog zakona", Pravo i porezi, 10/2001

"Ispunjenje novčane obveze", Pravo i porezi, 7/1998

"Kako pokrenuti postupak radi naplate tražbine", Slobodno poduzetništvo, 6/1999

"Kamata na novčanu obvezu izraženu u stranoj valuti", Računovodstvo i financije, 43/1997

"Kamata na novčanu obvezu izraženu u stranoj valuti", Računovodstvo i financije, 45/1999

"Koncesije", Računovodstvo i financije, 43/1997

"Likvidacija dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću", Slobodno poduzetništvo, 5/1998

"Likvidacija trgovačkog društva", Računovodstvo i financije, 45/1999

"Može li obveza prema državi prestati kompenzacijom", Računovodstvo i financije, 45/1999

"Namirenje stečajnih vjerovnika", Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Zagreb, 2002

"Naplata potraživanja putem suda", Računovodstvo i financije, 42/1996

"Neka pitanja o odnosu između zatezne i ugovorne kamate", Računovodstvo i financije, 46/2000

"Neke novosti u stečajnom pravu", Računovodstvo, revizija i financije, 11/2001

"Neke osobitosti akceptnog naloga kao sredstva plaćanja i osiguranja plaćanja", Pravo i porezi, 7/1998

"Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari", Zaštita vjerovnika, 1994

"Ostvarivanje prava u stečajnom postupku s posebnim osvrtom na stečaj banke", Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse, Zagreb, 1999

"Ostvarivanje tražbina u stečajnom postupku", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  20/1999

"Plaćanje i ostali načini ispunjenja novčane obveze", Računovodstvo i financije, 42/1996

"Podnošenje mjenice radi isplate i protest", Računovodstvo i financije, 45/1999

"Pokretanje sudskog postupka za naplatu tražbina", Računovodstvo, revizija i financije, 8/1998

"Pokretanje stečajnog postupka", Pravo i porezi, 8/1999

"Položaj razlučnih vjerovnika nakon reforme stečajnog prava", Pravo u gospodarstvu, 40/2001

"Posljedice neispunjenja odnosno neurednog ispunjenja obveza iz obveznopravnih odnosa", Pravo i porezi, 7/1998

"Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka", Novo ovršno i stečajno pravo, Zagreb, 1996

"Pravni aspekt isplate mjenice", Računovodstvo i financije, 42/1996

"Prestanak obveze prijebojem (kompenzacija)", Pravo i porezi, 7/1998

"Prestanak trgovačkog društva", Računovodstvo, revizija i financije, 9/1999

"Preustroj prema novom stečajnom pravu", Pravo i porezi, 6/1997

"Prijava i ispitivanje tražbina u stečajnom postupku", Računovodstvo, revizija i financije, 11/2001

"Privremene mjere osiguranja novčane tražbine", Pravo i porezi, 7/1998

"Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline", Stečaj i ovrha, Zagreb 2001

"Promjena subjekata u obveznopravnom odnosu", Računovodstvo i financije, 42/1996

"Promjena stečajnog vjerovnika", Pravo i porezi, 9/2000

"Razlučni vjerovnici", Pravo i porezi, 9/2000

"Razlučni vjerovnici", Hrvatska pravna revija, 1/2001

"Rokovi zastare tražbina", Računovodstvo, revizija i financije, 9/1999

"Stečaj nad bankama", Hrvatska gospodarska revija, 49/2000

"Stečaj nad bankama", Hrvatska gospodarska revija, 49/2000

"Stečajni dužnik, stečajni razlozi i pokretanje stečajnog postupka", Pravo i porezi, 6/1997

"Stvarna nadležnost trgovačkih sudova", Pravo i porezi, 6/1997

"Temeljni instituti novog stečajnog prava", Računovodstvo i financije, 42/1996

"Tijela stečajnog postupka i vjerovnici stečajnog dužnika", Pravo i porezi, 6/1997

"Tijela stečajnog postupka", Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, Zagreb, 2000

"Tijela stečajnog postupka", Stečaj i ovrha, Zagreb, 2001

"Tražbine vjerovnika i pravo glasa", Reforma ovršnoga i stečajnog prava, Zagreb, 1999

"Trenutak prestanka obveza prijebojem (kompenzacijom)", Računovodstvo i financije, 46/2000

"Učinci stečaja na radne odnose", Ovrha i stečaj - Aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse, Inženjerski biro, Zagreb, 2003.

"Ugovor o građenju", Zakonitost, 45/1991

"Ugovor o građenju", Pravo i porezi, 6/1997

"Ugovor o komisionu", Računovodstvo i financije, 44/1998

"Utuživanje tražbina kao uvjet za priznavanje rashoda (druga godina pravilničke diktature)", Računovodstvo, revizija i financije, 9/1999

"Učinci stečaja na parnični i ovršni postupak likvidacije trgovačkog društva", Pravo u gospodarstvu, 40/2001

Raspravljaju se pitanja vezana uz procesnopravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka, ograničavajući izlaganje na pravne učinke stečaja na parnični i ovršni postupak te postupak osiguranja. Obrađuje se pitanje dopuštenosti tužbe protiv stečajnoga dužnika s obzirom na to koji se od četiri kategorije vjerovnika stečajnoga dužnika nalazi u ulozi tužitelja. Razmatra se atrakcija nadležnosti (stvarne, mjesne, međunarodne) do koje dolazi uslijed otvaranja stečaja nad strankom u parničnom postupku...

Cijeli tekst    MS Word  PDF

"Učinci stečaja na ovršni postupak i postupak osiguranja", Pravo i porezi, 11/2002

"Učinci stečaja na parnični postupak", Pravo i porezi, 11/2002

"Vjerovnici stečajnog dužnika", Slobodno poduzetništvo, 6/1999

"Vjerovnici stečajnog dužnika", Stečaj i ovrha, Zagreb, 2001

"Vrijeme ispunjenja obveze", Slobodno poduzetništvo, 6/1999

"Zakonske zatezne i ugovorne kamate", Računovodstvo i financije, 41/1995

"Zakonske zatezne i ugovorne kamate", Pravo u gospodarstvu, 35/1996

"Zakonske zatezne i ugovorne kamate", Računovodstvo i financije, 45/1999

"Zastara potraživanja", Slobodno poduzetništvo, 8/2001

"Zastupanje trgovačkih društava", Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, 43/1994

"Zastupnici trgovačkih društava", Pravo u gospodarstvu, 33/1994

"Zatezna i ugovorna kamata", Pravo i porezi, 6/1997
vrh stranice