Kazneno pravo - Ileana Vinja, mag.iur.

 

"Nove pritvorske odredbe u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske", izdanje Inženjerski biro d.d., Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, 1999. god.


Članak se bavi opravdanošću izmjena odredaba o pritvoru u Zakonu o kaznenom postupku, koji je stupio na snagu 1.1. 1998. god. vezano za međunarodne konvencije ratificirane od strane Republike RH. Uočavaju se nedostaci pojedinih odredaba kroz sudsku praksu Vrhovnog suda RH. Analiziraju se kompletne odluke i stajališta koja je taj sud zauzeo u pojedinim pitanjima primjene mjere pritvora. Nude se zakonska rješenja de lege ferenda vezano za brisanje odredbi o obaveznom pritvoru, te ograničenja odnosno preciznijeg normiranja kontrole pritvora ex offo

Cijeli tekst   MS Word PDF

"Izvidna mjera pregleda osoba i stvari (razgraničenje u odnosu na pretragu i neki problemi u teoriji i praksi s osvrtom na praksu Vrhovnog suda RH)", koautor prof. dr. Ivo Josipović, izdanje Inženjerski biro d.d., Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, 2000. god.


Članak obrađuje pitanje zakonitosti dokaza pribavljenih radnjama djelatnika policije ovisno o tome radi li se po izvidnim mjerama ili pak o hitnim istražnim radnjama. Kritički se analiziraju raniji stavovi Vrhovnog suda RH u pitanju razgraničenja izvidne mjere pregleda osoba i stvari u odnosu na istražnu radnju pretrage. Predlažu se kriteriji za razgraničenje uz naglasak na potrebu zaštite prava privatnosti garantiranu Ustavom RH. Predlažu se teze za primjenu u praksi i to: a) prije započinjanja pregleda ili pretrage trebaju postojati osnove sumnje na počinjenje kaznenog djela, pri čemu je potrebna sumnja za pretragu više razine, b) pregled vozila obuhvaća vanjski pregled koji je ograničen dostupnošću pojedinih prostora osjetilima (u pravilu vida) onoga koji obavlja pretragu, c) pregled se «zaustavlja» pred zatvorenim prostorima, bez obzira je li za njihovo otvaranje potreban poseban alat ili nije i jesu li zaključani ili nisu. Svako otvaranje zatvorenih prostora traži pretragu, d) dragovoljnost tj. pristanak na pregled vozila obuhvaća i pristanak na pregled predmeta (najčešće prtljage) koja se nalazi u tom vozilu. Međutim, pristanak na pregled ne pretpostavlja i pristanak na pretragu ili privremeno oduzimanje predmeta, e) sukcesija postupovnih radnji moguće je pod pretpostavkom valjanosti pregleda ili pretrage koji su im prethodili.

Cijeli tekst   MS Word PDF

"Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona", koautor s prof. dr. V. Grozdanić i dr. sc. M. Škorić, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu


U radu se analiziraju temeljne karakteristike kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji i nasilja u obitelji kao prekršaja. Iz analize jasno proizlazi da između tih kažnjivih radnji ne postoji jasna crta razgraničenja, iako je to nužno s aspekta pravne sigurnosti građana i poštovanja načela ne bis in idem. Svaka rasprava o obiteljskom nasilju nužno uključuje i problematiku zaštite žrtava, pa se tako analiziraju presude Europskog suda za ljudska prava koje upozoravaju na neadekvatnu i neefi kasnu zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. U zaključku se ističe potreba da se predstojeće izmjene Kaznenog zakona iskoriste za preoblikovanje postojeće kaznenopravne regulative tako da se postave jasni kriteriji razlikovanja s obzirom na prekršaj te se u tom smjeru daju prijedlozi de lege ferenda. Ključne riječi: obiteljsko nasilje, razgraničenje kažnjivih radnji, zaštita žrtava

Cijeli tekst   PDF

 

vrh stranice