Građansko pravo - mr. sc. Jasna Brežanski

 

"Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2/1999

U referatu je uvodno ukazano na značenje i bitne karakteristike ustanove dosjelosti kao načina stjecanja stvarnih prava.
Naglasak je na sadržaju odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji predviđa stjecanje dosjelošću prava vlasništva i prava stvarne služnosti.
Izložene su pretpostavke stjecanja dosjelošću, te ukazano na razlike u
odnosu na dosadašnja zakonska rješenja u različitim razdobljima
stvarnopravnog uređenja u Republici Hrvatskoj.
Razmotrena su i neka pitanja koja su se pokazala spornima, u primjeni Zakona, s posebnim osvrtom na stajališta sudske prakse.

Cijeli tekst    PDF

"Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava", Pravo i porezi, 10/2001

"Građenje na tuđem zemljištu", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2/1998

Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pravila o stjecanju prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu ponovno se vraćaju i temelje se na tradicionalnim načelima OGZ-a, prvenstveno na načelu superficies solo cedit i načelu jedinstvenosti nekretnine.
Intencija je zakonodavca bila da se dobije cjelovit sustav odredaba o građenju na tuđem zemljištu, obuhvaćajući slučajeve koji su vec ranije bili regulirani važećim propisima, kao i one koji to nisu bili, ali je na njih ukazala sudska praksa.
Značenje dosadašnje sudske prakse treba nesumnjivo uvažavati, ali isto tako uočiti i otkloniti u primjeni onaj dio njezina sadržaja koji je u suprotnosti s načelima novog stvarnopravnog uređenja.

"Građenje na tuđem zemljištu", Hrvatska pravna revija, 1/2001

"Najam stana - položaj zaštićenog najmoprimca - s osvrtom na predložene izmjene i dopune Zakona o najmu stana", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2004

U referatu je dat prikaz odredaba Zakona o najmu ("Narodne novine", broj 91/96. i 48/98.) kojima se uređuje pravni položaj zaštićenog najmoprimca, s naglaskom na ona pitanja koja su se u praksi pokazala kao značajna i sporna. Sukladno tome obrađena su pitanja zasnivanja najma, subjekata ugovora o najmu, sadržaja i oblika ugovora i prestanak ugovora. Posebno je ukazano na pitanja koja su raspravljana na Zajedničkom sastanku predstavnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i županijskih sudova, zatim na situaciju nastalu nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo neke odredbe Zakona o najmu, a dat je osvrt i na predložene izmjene i dopune Zakona o najmu u dijelu u kojem se odnose na zaštićenog najmoprimca.

Cijeli tekst    PDF

"Naknada materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2000

Predmet referata su odredbe Zakona o obveznim odnosima (čl. 193. do 197.) koje se odnose na naknadu materijalne štete zbog uzrokovanja smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja.
Razmotreni su pojedinih oblici materijalne štete za koje se prema navedenim zakonskim odredbama priznaje pravo na naknadu, njihov pojam i način naknade, s posebnim osvrtom na naknadu u obliku novčane rente.
Naglasak je na stajalištima sudske prakse u primjeni i tumačenju tih odredaba.

"Naknada materijalne štete u slučaju smrti, ozljede tijela i oštećenja zdravlja", Pravo i porezi, 10/2002

"Neka pitanja obveznopravne zaštite od štete nastale u obavljanju općekorisne djelatnosti", Zakonitost, 45/1991

"Neka pitanja stvarnih služnosti i susjednih prava na građevinskom zemljištu", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/1997

"Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja", Hrvatska pravna revija, 7/2003 i 8/2003

"Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2003

U referatu je prikazan institut odgovornosti države za štetu osobama neopravdano osuđenim ili neosnovano uhićenima, prema odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o prekršajima, uz primjenu općih pretpostavki odgovornosti za štetu i naknadu štete. Polazi se od međunarodnih izvora prava i ustavnih načela čiju razradu nalazimo u zakonomskim odredbama. Građanskopravni elementi te odgovornosti razmotreni su i sa stajališta građanskopravne zaštite, pri čemu je korištena kako novija tako i starija, ali još uvijek, aktualna sudska praksa.

Cijeli tekst    MS Word  PDF

"Prijelazne i završne odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/1997

"Prijelazne i završne odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", Hrvatsko sudstvo, 1997

"Ratna šteta - pojmovno određenje - odgovornost - popravljanje" 

"Vode i vodno dobro", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2001

Predmet ovog referata je pravni status voda i vodnog dobra s naglaskom na stvarnopravo i obveznopravno uređenje.
Najvećim dijelom taj pravni status određuje Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), ali on za vode, kao opće dobro i za javno vodno dobro, kao javno dobro u općoj upotreb i, proizlazi i iz općih propisa i odredaba Ustava Republike Hrvatske.
Pravno uređenje voda koje ne mogu biti predmet prava vlasništva i vodnog i javnog vodnog dobra koja su predmet prava vlasništva, bitno se razlikuju.
Stoga se pojedina pitanja vezano uz stvarna i obvezna prava, upravljanje, korištenje, koncesije, ograničenja prava vlasnika i korisnika zemljišta i dr. razmatraju odvojeno glede voda i glede vodnog dobra.

Cijeli tekst    MS Word  PDF
 

"Zakon o najmu stanova", Nekretnine u pravnom prometu, Zagreb, 2001

"Zakon o najmu stanova", Hrvatska pravna revija, 2/2002

Zakon o najmu stanova donio je velike primjene na području uređenja odnosa u svezi s korištenjem stana. Prestao je važiti Zakon o stambenim odnosima, ukinuto je stanarsko pravo...
U ovom članku govori se o nekim pitanjima koja su potaknuta u svezi s primjenom Zakona o najmu, a vezana su uz zasnivanje odnosa najma, subjekte ugovora o najmu, sadržaj i oblik ugovora o najmu, najamninu te završne odredbe Zakona. O nekima od tih pitanja u praksi su već zauzeta stajališta, o nekima još ne.
Svrha je ovog članka bolje uočavanje tih pitanja i upoznavanje sa zauzetim stajalištima, ali isto tako i sa različitim mišljenjima koja se o njima iskazuju.

Cijeli tekst    MS Word  PDF
 

"Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora - primjena u praksi", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2005

Zakonom o zakupu poslovnog prostora iz 1996. uređeno je zasnivanje zakupa, međusobna prava i obveze stranaka i prestanak zakupa. Uređenje tih odnosa posebnim zakonom smatralo se opravdanim zbog specifičnosti zakupa kad je predmet zakupa poslovni prostor. U referatu se razmatraju pojedina pitanja koja su u primjeni navedenog Zakona izazvala dvojbe, ili su se pokazala kao sporna. O nizu tih pitanja izjašnjavala se sudska praksa koja je korištena u referatu da bi se pokazalo u kojim okvirima je određena materija raspravljana.

Cijeli tekst    PDF

"Zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba", Novi informator d.o.o., Zagreb, 2004.
Cijeli tekst    PDF

"Zaštita prava vlasništva", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1/2002

U članku su izložene zakonske odredbe koje uređuju tužbe za zaštitu vlasništva i to: pravu vlasničku tužbu, vlasničku tužbu predmnijevanog vlasnika, tužbu vlasnika za prestanak uznemiravanja i tužbu predmnijevanog vlasnika za prestanak uznemiravanja.
Govori se o ostvarivanju zaštite prava vlasništva i u drugim postupcima (ustavnosudskom i upravnom) s obzirom na neka sporna pitanja koja su se javljala u praksi i s obzirom na izmjene pojedinih zakona koje se odnose i na zaštitu prava vlasništva.

Cijeli tekst    MS Word  PDF
 

 

 

vrh stranice