Na Vrhovnom sudu predstavnici Građanskih odjela županijskih sudova razmotrili sporna pitanja u vezi predmeta koji se vode u povodu tužbi i ovrha RBA zadruga protiv potrošača

24.05.2023.

Dana 22. svibnja 2023. na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske održan je sastanak predstavnika Građanskih odjela Županijskih sudova radi razmatranja spornih pitanja nastalih u mnogim parničnim i ovršnim predmetima koji se vode u vezi sa RBA zadruga u kojima tuženi potrošači ističu da iznose navedene u ugovoru o zajmu nisu primili, odnosno da im nisu stavljeni na raspolaganje nego da su u stvarnosti primili značajno manji iznos.

U raspravi, predsjednik je istaknuo pravno shvaćanje Suda Europske unije zauzeto u predmetu C-377/14 u predmetu Radlinger protiv Finway a.s. u kojim je sud tumačeći čl. 3. Direktive 2008/48 zaključio da isti treba biti tumačen na način da ukupan iznos kredita predstavlja iznos koji je stavljen na korištenje potrošaču, a što isključuje one iznose koji predstavljaju troškove povezane s kreditom i koji u stvarnosti nisu isplaćeni potrošaču. Ovaj stav Suda Europske unije sukladan je hrvatskom čl. 1021. ZOO.

U svezi s time zauzeto je i pravno shvaćanje koje glasi:

„Kod ugovora o kreditu i ugovora o zajmu davatelj kredita odnosno zajmodavac ima pravo obračunati ugovorne kamate samo na novčani iznos koji je korisniku kredita odnosno zajmoprimcu stavljen na raspolaganje“.

Također, ponovljeno je pravno shvaćanje prema kojem u ovršnim postupcima u kojima se ovrha određuje i provodi na temelju ovršnih isprava koje nisu prošle sudsku kontrolu (rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, zadužnice, javnobilježnički akti ili solemnizirane privatne isprave i sl. ) a koji proizlaze iz potrošačkih ugovora, ovršni sud je dužan po službenoj dužnosti ispitati sadrži li potrošački ugovor nepoštene (ništetne) ugovorne odredbe.

Ponavljamo, da se navedeni sastanci na Vrhovnom sudu održavaju u svrhu ujednačavanja sudske prakse.

 

 

glasnogovornik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudac Željko Pajalić

vrh stranice