Propisi - međunarodno kazneno pravo

1. MEĐUNARODNI KAZNENI SUD

Rimski statut međunarodnog kaznenog suda, usvojen u Rimu 17. srpnja 1998. (Međunarodni ugovori) (NN 5/01)

 

2. MEĐUNARODNI SUD ZA KAZNENI PROGON OSOBA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991.

Ustavni Zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (NN 32/96)

Uredba o Uredu za suradnji s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom (NN 61/96, 131/97, 80/99, 29/00, 49/00)

  • Izmjene/dopune: Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (NN 131/1997)
  • Izmjene/dopune: Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom (NN 080/1999)
  • Izmjene/dopune: Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom (NN 029/2000)
  • Izmjene/dopune: Uredba o dopuni Uredbe o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom (NN 049/2000)

Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i Međunarodnim kaznenim sudom (NN 70/01, 173/03)

  • Izmjene/dopune: Uredba o izmjeni Uredbe o Savjetu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima (NN 173/2003)

Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine (NN 103/96)

Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine (NN 34/93)

Odluka o promatraču Republike Hrvatske  pri Međunarodnom kaznenom sudu protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine (NN 28/95)

Sporazum Republike Hrvatske i Ujedinjenih naroda o statusu Ureda za vezu tužiteljstva Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i njegovog osoblja

 

3. Zakon o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv Međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03)


4. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. (Međunarodni ugovori)
(NN 18/97)


5. Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957., i dopunski protokoli (Međunarodni ugovori)
(NN 14/94)


6. Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu
(NN 9/02)

 

vrh stranice