Građansko pravo - doc.dr.sc. Jadranko Jug

"Academy on enforcement of intellectual property rights under TRIPS", Hrvatska pravna revija, srpanj 2003.

"Još o spornim pitanjima i što bi mogla donijeti izmjena Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama", Inženjerski biro d.d., travanj 2006.

"Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezin utjecaj na svakodnevni rad sudaca i državnih odvjetnika", Novi informator, 2006.

"Načini okončanja arbitražnog postupka - dvojbe i prijedlozi", "Pravo u gospodarstvu" i Croatian Arbitration Yearbook, ožujak 2006.

Izlaganje na 13. Hrvatskim danima arbitraže i mirenja, stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji su održani 1. i 2. prosinca 2005. Autor u svom radu iznosi kritički osvrt na problematiku načina okončanja arbitražnih postupaka ustavne tužbe, usklađivanje pravorijeka, poništaj pravorijeka zbog suprotnosti u pravnom poretku.
Cijeli tekst - PDF

"Nadležnosti i ovlasti građanskoupravnih odjela državnih odvjetništava", Hrvatska pravna revija, prosinac 2004.

"Naknada buduće štete", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 36., br. 1., 2015., str. 467 – 488, (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Naknada štete u upravnom sporu", Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, god. 50–broj 2/213 (108), 2012., str. 443 – 456, 2012., u koautorstvu s Ingom Barlek Vezmar (pregledni znanstveni rad) Dio teksta - PDF

"Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, županija, gradova i općina - raspolaganje i koncesija", Narodne novine, svibanj 2006.

"Odgovornost za štetu i naknada štete počinjene ratnim zločinom", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,vol. 39., br. 1., 2018., str. 601 – 632 (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Odgovornost za štetu počinjenu od državnih odvjetnika ili zamjenika državnih odvjetnika", Narodne novine, svibanj 2006.

Tema ovog rada je prikaz i analiza odgovornosti za štetu koju u obnašanju dužnosti nanese državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika građaninu ili pravnoj osobi svojim nepravilnim ili nezakonitim radom...
Cijeli tekst - PDF

"Opća dobra, javna dobra u općoj uporabi - dvojbe i prijedlozi", Inženjerski biro d.d., travanj 2007.

"Ovlasti i uloga ovlaštenih sudskih službenika i javnih bilježnika u Bavarskoj", Javni bilježnik, travanj 2005.

Cilj i svrha ovog rada je prikaz stanja u svezi ovlasti i nadležnosti ovlaštenih sudskih službenika i javnih bilježnika u Bavarskoj, usporedba sa stanjem u Republici Hrvatskoj i prikaz mogućnosti daljnjeg odvijanja prenošenja nadležnosti na javne bilježnike i ovlaštene sudske službenike u Republici Hrvatskoj...
Cijeli tekst - PDF

"Postupak prodaje nekretnina u vlasništvu općina, gradova, županija i Republike Hrvatske", Novi informator d.d., lipanj 2007.

"Pravni položaj poštenog i nepoštenog posjednika u odnosu na vlasnika stvari", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,vol. 38., br. 1., 2017., str. 527 – 546 (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Pravni status općih dobara", Inženjerski biro d.d., prosinac 2004.

Stručni rad objavljen u knjizi "Nekretnine u pravnom prometu", Inženjerski biro d.d. u prosincu 2004., a u okviru VII. savjetovanja na tu temu. Autor vrši podjelu općih dobara, ukazuje na razliku općih i javnih dobara te vrši analizu utvrđenja, upravljanja, raspolaganja, zaštite i uknjižbe općih dobara po vrstama.
Cijeli tekst - PDF

"Pravni status željezničke infrastrukture i drugih nekretnina prema Zakonu o željeznici", Inženjerski biro d.d., prosinac 2005.

Stručni rad objavljen u knjizi "Nekretnine u pravnom prometu - 2005." Inženjerski biro d.d., prosinac 2005. Autor u članku analizira pravni status željezničke infrastrukture od 1990. pa nadalje s posebnim osvrtom na sva rješenja u pozitivnom propisu koji se počeo primjenjivati 1. siječnja 2006.
Cijeli tekst - PDF

"Pravni učinci upisa, pravo u zemljišne knjige"

"Pretvorba prava vlasništva prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 20, Organizator, Zagreb, 2013., str. 103 – 134, (izvorni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Primjena načela zakonitosti i načela povjerenja u zemljišne knjige kod upisa prava na pomorskom dobru", Inženjerski biro d.d., ožujak 2005.

Stručni rad objavljen u knjizi "Pomorsko dobro", Inženjerski biro, ožujak 2005. Autor u članku ističe da je radi efikasnije zaštite, raspolaganja i upravljanja pomorskim dobrom, prije svega potrebno izvršavati sustavnu uknjižbu pomorskog dobra, ali dosljednom primjenom načela zakonitosti od strane zemljišnoknjižnih sudova i načela povjerenja u zemljišne knjige, kao načela zemljišnoknjižnog prava, moguće je znatno efikasnije izvršavati zaštitu pomorskog dobra."
Cijeli tekst - PDF

"Primjena pravnih načela u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske", Pravni principi, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2014., str. 39-72 Cijeli tekst - PDF  

"Raspolaganje vodnim dobrom", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 37., br. 1., 2016., str. 367 – 384, (izvorni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Razvrgnuće suvlasništva na nekretninama", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 16, Organizator, Zagreb, 2009., str. 123 – 165 (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Stjecanje i uknjižba prava vlasništva na nekretninama bivših društvenih poduzeća", Inženjerski biro d.d., 2007.

U radu se razmatra problematika primjene Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakona o privatizaciji u odnosu na nekretnine bivših društvenih poduzeća, s posebnim osvrtom na sve probleme koji su u praksi nastali uslijed nejasnih odredbi tih propisa i nejednakog postupanja u praksi sudova i drugih nadležnih tijela u odnosu na stjecanje i uknjižbu prava vlasništva takvih nekretnina...
Cijeli tekst - PDF

"Stjecanje i uknjižba prava vlasništva na nekretninama bivših društvenih poduzeća", Liber Amicorum Nikola Gavella – Građansko pravo u razvoju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007., str. 146 – 176, (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Stvarna prava na pomorskom dobru", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34., br. 1., 2013., str. 277 – 303, (prethodno znanstveno priopćenje) Cijeli tekst - PDF

"Tužbe za zaštitu prava vlasništva", Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 19, Organizator, Zagreb, 2012., str. 35 – 66 (izvorni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Uknjižba stvarnih prava na Republiku Hrvatsku, općeg dobra, s posebnim osvrtom na pomorsko i javno vodno dobro", Inženjerski biro d.d., ožujak 2000.

"Uloga državnog odvjetništva u zemljišnoknjižnom postupku - supotpis ugovora i tabularna izjava", Narodne novine, studeni 2004.

Članak objavljen u knjizi "Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina", Narodne novine, studeni 2004. Tema članka je prikaz značaja upisa prava u zemljišne knjige i pravnih učinaka takvih upisa. Analiziraju se dvije osnovne funkcije upisa, a to su konstitutivna i publicitetna, sa svim svojim pozitivnim pravnim učincima na nekretnine.
Cijeli tekst - PDF

"Zadužnica u hrvatskom pravnom sustavu i sudskoj praksi", Javni bilježnik, godina XXI, br. 44., Zagreb, 2017., str. 7 – 17 (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

"Zaštita povjerenja u zemljišne knjige u normativi i sudskoj praksi", Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o Zemljišnim knjigama – 1997. – 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda, Inženjerski biro, Zagreb, 2017., str. 96 – 121 (pregledni znanstveni rad) Cijeli tekst - PDF

-

vrh stranice